Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Matematik

Färglådan, Österåker · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Under mars-maj arbetar vi på Förskolan Färglådan och Språkförskolan Penseln med undervisning inom temat Matematik i olika projekt och aktiviteter.

 Bakgrund: 

På förskolan Färglådan och Språkförskolan Penseln arbetar vi efter en årscykel där målen i läroplanen (Lpfö18) delats in i olika temaområden över året. Alla pedagoger arbetar med samma målområden/teman under cykelns gång för att skapa sammanhang och en röd tråd i utbildningen och den dagliga undervisning. Den cykliska planeringen gör att vi arbetar aktivt med våra styrdokument och metodiskt följer vårt uppdrag. Detta arbetssätt säkerställer även att vi arbetar mot varje enskilt mål och att varje barn ges möjlighet att utveckla förståelse, förmågor och intressen i enlighet med vårt uppdrag i Lpfö18.

Språk och kommunikation utgör bas i undervisningen då vi anser det vara en viktig förutsättning för vidare lärande. Därutöver arbetar vi med fokusområden såsom: Normer och värden, Social kompetens, Inflytande och delaktighet, Naturkunskap och teknik, Matematik, Skapande, Hälsa och rörelse, Lek samt Helhet och allsidighet. 

Vårt gemensamma tema under mars- maj är Matematik. Varje avdelning arbetar med undervisning kopplat till temat i olika projekt och aktiviteter utifrån barnens ålder, förutsättningar, tidigare erfarenheter och visade intressen.

Idag visar mycket forskning på att de svårigheter som elever har med matematik i skolan egentligen inte är matematiska utan snarare beror på brister inom språk, läsförmåga, förmåga att se mönster, sortera, kategorisera och så vidare. I förskolan arbetar vi med dessa grundläggande matematiska förmågor likväl som begrepp i det matematiska språket. Det innebär att vi har möjlighet att ge barnen förutsättningar att utveckla grundläggande förmågor som gynnar deras framtida matematiska utveckling och skolgång. 

 Syfte:

I förskolan handlar inte matematik om att addera och subtrahera utan framförallt om att bygga grunden och förståelse för olika matematiska begrepp och förmågor så som att sortera, kategorisera, bilda par, jämföra, mäta, seriera (ordna föremål i storleksordning), rumsuppfattning, resonera, se samband, urskilja, undersöka, känna igen former och arbeta med problemlösning. 

Under denna temaperiod kommer vi att fokusera på dessa grundläggande förmågor. Vi vill synliggöra matematiken i barnens lek och vardag för att skapa nyfikenhet och lust att resonera, utforska och lösa problem.

 

I Turkosa gruppen kommer vi att arbeta med

I förskolan vill vi synliggöra den matematik som finns i vardagsaktiviteter, lek och teman. För små barn handlar matematik om att erfara matematik med hela kroppen. Att till exempel få gå ut för rent och mäta hur mycket vatten som finns i vattenpölen. Vi lär barnen olika begrepp, känna igen den geometriska figurer och färger, nämna saker vid rätt namn, att se antal och mycket annat. 

 

I förskolan vill vi utveckla barnens förmåga att upptäcka teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. Vi vill uppmuntra barnen att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Vi arbetar med vardagsteknik och uppmuntrar barnen att komma på egna lösningar för att stimulera ett kreativt tänkande kring teknik.Utbildning - Undervisning

Vilka metoder, arbetsätt och strategier använder vi oss av

I förskolans undervisningsgrupp och i arbetslagen använder vi oss av lotusdiagram för att analysera läroplansmålen och koppla dem till undervisning och aktiviteter i praktiken

För att få fatt i barns tankar och erfarenheter kring matematik använder vi oss av konkret material, film, böcker och samtalsbilder. Vi vill väcka barnens nyfikenhet och lust att lära samtidigt som de får möjlighet att tillägna sig nya erfarenheter av matematik och matematiska begrepp samt förståelse för hur de kan användas för att resonera, lösa problem och ta reda på saker om sin omvärld 

Undervisning kommer att ska både i planerade samlingar och den fria leken inne såväl som ute.

 

Hur utmanar vi barnens språkliga och kommunikativa förmåga i temat Matematik

Samlingar med undervisning i hel eller liten grupp med fokus på matematiska ord och begrepp där alla barn ges språkutrymme för att stimulera varje barns språkutveckling gällande de matematiska språkets ord, begrepp och form

Samtal kring bilder eller konkret material med ett matematiskt fokus där barnen inbjuds att vara aktiva och uttrycka sina tankar och idéer 

I både planerade och fria aktiviteter tar vi tillvara på barnens tankar och idéer, vi ställer frågor och resonerar och med dem,

Genom att använda TAKK (teckenstöd) som komplement och förstärkning av nya ord och begrepp

 

Hur synliggör vi temat i lärmiljön

Genom att erbjuda barnen tillgängligt material tillhörande temat för lek och utforskande

Dokumentation av processer/aktiviteter på väggarna 

 

Hur gör vi vårdnadshavare delaktiga

Genom samtal/dialoger med vårdnadshavarna där vi berätta vad vi gör/har gjort

Unikum

Föräldrafika

Utvecklingssamtal

 

Utvärdering och analys

Hur utvärderar och analyserar vi utbildningen och den undervisning vi planerat och bedrivit i syfte att ge barnen möjlighet att utveckla förmågor och kunnande i förhållande till målområdet Naturkunskap samt Språk och kommunikation. 

Genom reflektioner och utvärderingar med barnen och arbetslaget

Genom observationer av barnen i både planerade och fria aktiviteter

Dokumentation i Unikum och på våra avdelningar används som en del i utvärdering och analys

Vi kopplar undervisning och aktiviteter till de lotusdiagram som ligger till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter