Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Sv Dans åk 6

Parkskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Med utgångspunkt ifrån dans som eleverna fått genomföra. Reflektera, återberätta och skapa en bild utifrån ämnet.

Syfte

Träna på att reflektera och återberätta en upplevelse. I detta fall ett danstillfälle. 
 
Innehåll
 
- strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, så väl med som utan digitalt verktyg.
- Texter so kombineras ord, bild, ljud till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 
Arbetssätt
 
- Ni kommer dans med en danspedagog från Kulturnyckeln.
- Ni kommer svara på tre frågor om er upplevelse av dansen.
- Ni kommer skriva en återberättande text om dansupplevelsen i kronologisk ordning.
- Rita en bild med tydlig koppling till dansupplevelsen.
 
Konkretiserade mål
 
Att kunna återberätta om dansupplevelsen på ett välutvecklat sätt.
 
Bedömning
- Deltagandet i dansen.
- Den återberättande texten.
- Samt bilden som ska ha en tydlig koppling till den återberättande texten.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Återberättad text om Dans