Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Vi på Strandvallen 2019/2020

Strandvallens förskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Vi ska utveckla språket med fokus på våra kommunikativa förmågor.

Varför?

De utvecklingsområden som vi har fått syn på i vårt arbete är:

· Förbättra, planera och utveckla lärtillfällena utomhus.

· Utveckla barnens kommunikativa och språkliga förmågor

· Skapa fler möjligheter till att öka kommunikationen med föräldrarna

 

De åtgärder/verktyg i verksamheten vi behöver ta med till nästa års arbete, så att vi förbättrar förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan är:

· Arbeta med Läslyftet  och de matematiska målbilderna

· Fortsatt fördjupat arbete med TAKK och AKK

· Använda oss mer av vår utemiljö/närmiljö, samt fördela oss bättre 

 

Syfte/Mål

Vårt mål är att väcka barnens nyfikenhet för det livslånga lärandet

För barnen

· Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp

· Barnen ska få möjlighet att stärka, stödja och utmana sina förmågor med fokus på språkutveckling och kommunikation

För pedagogerna

· Vi vill utveckla ett tillåtande och öppet klimat där vi utgår från det positiva och ser barnen som kompetenta

· Vi vill utveckla vårt förhållningssätt på gården, bli mer aktiva i barnens lek samt ha planerade, lärarledda aktiviteter utomhus

· Vi vill skapa undervisningssituationer samt lärtillfällen som utvecklar barnens förståelse för språkutveckling och kommunikation

 

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Vi på Strandvallen ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Vi på Strandvallen ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin nyfikenhet, kreativitet och sin lust samt förmåga att leka och lära

Vi på Strandvallen ska ge varje barn förutsättningar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

Vi på Strandvallen ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

 

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

Vi på Strandvallen ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:4

 Vi på strandvallen ska föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal

Planera och genomföra

- Arbeta med vårt förhållningssätt gentemot kollegor, barn samt vårdnadshavare

- Arbeta med skapande och kommunikation, med utgång från litteratur

- Ha ett gemensamt föräldramöte

- Arbeta i mindre grupper

- Arbeta med digitala verktyg så som appar

- Arbeta systematiskt med TAKK och AKK

- Kontinuerligt utvärdera och förändra lärmiljön

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Hur?

- Dokumentation tillsammans med barnen i Unikum samt annan pedagogisk dokumentation

- Reflektionsprotokoll för varje avdelning som tas med till gemensamt möte för SKA

När?

- Kontinuerligt

 

Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback