Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 5

Läsa och analysera

Modersmålsenheten, Kristianstad · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Du kommer att jobba med olika typer av texter under vecka 10-13

Vi kommer att jobba med olika typer av texter med fokus på poesi och dikter.

Vi ska träna läsa några dikter tillsammans och gå genom svåra ord och begrepp,förklara och analysera med hjälp av lärare.Efter avslutat område ska du välja en dikt och lämna in skriftligt uppgift i form av en dikt.Dikten ska innehålla minst tre verser och kännetecknas av specifika poetiska drag.Den ska läsas inför gruppen med rätt lässtrategi dessutom ska du kunna svara på relaterande frågor.


Läroplanskopplingar

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.

I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.

Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

Matriser i planeringen
ML Tala, lyssna och samtala (åk 1-6)
ML Att skriva (åk 1-6)
ML Att läsa (åk 1-6)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter