Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7

Språkbruk: Minoritetsspråk och dialekter

Bergviksskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Vet ni vad ett minoritetsspråk är? Vet ni att det är tusentals människor som pratar andra språk än svenska i Sverige? I Sverige har vi fem stycken officiella minoritetsspråk och även ett inofficiellt, dessa heter Romani, Meänkieli, Jiddisch, Finska och Samiska. När ni jobbar med det här arbetsområdet kommer ni titta mer på hur många i Sverige som talar språken, hur de låter, med mera.

Spegla språket

Kapitel 8 Språkbruk:

 

Minoritetsspråk och dialekter

När du har arbetat med kapitlet ska du:

 • Veta vilka de officiella minoritetsspråken i Sverige är
 • Veta vad en dialekt är och varför det finns dialekter i alla språk
 • Kunna resonera om språkets betydelse för identiteten

Arbetsgång

 1. Ni läser om de olika minoritetsspråken och skriver 2 frågor om varje språk.
 2. Ni reflekterar kring frågeställningar kring Språk och identitet.
 3. Ni ska arbeta i grupper med att ta reda på fakta om de olika minoritetsspråken.
 4. Den fakta ni hittar ska ni sammanställa gemensamt.
 5. När alla har skrivit färdigt ska ni redovisa den information ni hittat för resten av klassen. Redovisningsformen är valfri.

Förslag på vad ni kan ha med i er presentation:

 • Var talas det? Av hur många talas det? I vilka länder talas det? Var i Sverige talas det? Hur har det uppkommit? (Språkets historia) Hur länge har det funnits i Sverige? Hur har det påverkats och utvecklats? Vad finns det för lokala variationer? Hur ser språkets framtid ut? Hotas det?
 • Typiskt för språket: uttal, ordföljd, slang och slanguttryck, språkmelodi, speciella ord och uttryck, skillnader mot standardspråk
 • Kuriosa: något roligt/intressant/extra spännande som ni kan berätta om språket, utdrag ur en skönlitterär bok, dikt, låt m.m. som ger en bild av hur språket talas, ett filmklipp eller ljudinspelning som illustrerar innehållet i er presentation

Länktips

Minoritetsspråk

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/minoritetsspr%C3%A5k

https://urplay.se/serie/155348-jakten-pa-spraket

https://www.isof.se/sprak/minoritetssprak/om-minoritetssprak.html

https://www.youtube.com/watch?v=6xSLai5qKV4

https://sverigesradio.se/magiskaskrinetsagorfranminoritetsspraken

Dialekter

https://www.youtube.com/watch?v=W2V1iH3VvbA

https://www.isof.se/om-oss/arkiv-och-samlingar/kartan.html

Vad som kommer bedömas utifrån kursplanen:

 1. Ni kommer att bli bedömda utifrån hur ni söker fakta, hur ni väljer och använder fakta samt hur ni sammanställer och redovisar den.
 2. Ni kommer att bli bedömda formativt under arbetets gång genom att jag tittar på hur ni samarbetar i grupp samt hur ni reflekterar och motiverar era synpunkter.
 3. Ni kommer också att bli bedömda på er kunskapsredovisningen, det vill säga det som ni har lärt er om de olika minoritetsspråken.

Hur ni får visa er kunskap:

Ni får visa vad ni kan när ni arbetar i grupper med att gemensamt leta information, välja ut den information som passar ert arbetsområde och sammanställa den information ni bestämt er för att använda. Genom den muntliga redovisningen visa att ni kan redovisa inför en grupp, där ni kan använda er av en tankekarta eller stödord. Ni får även visa vad ni har lärt er om de olika minoritetsspråken genom en kunskapsredovisning.

 

 

 


Läroplanskopplingar

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.

Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Minoritetsspråk
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter