Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Lag och rätt

Björndammens skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Ett arbetsområde kring lag och rätt.

Syfte

När du läser samhällskunskap så ska du utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. I det här arbetsområdet betyder det att du ska förstå hur den svenska rättssäkerheten är uppbyggd och hur den ska säkerställas genom att polisen, socialtjänsten, domstolen och kriminalvården samarbetar kring detta. Du ska förstå varför vi har lagar, och hur de påverkas och förändras.

Du ska också få vara med och se olika samhällsfrågor ur olika perspektiv. I det här arbetsområdet innebär det att du ska få fundera på orsaker och konsekvenser till brottslighet, och du ska få träna dig i att se denna samhällsfråga ur olika perspektiv. Du ska också träna dig i att uttrycka egna tankar och värderingar kring brott och straff.

Lgr 11

Undervisning

Våra lagar och vårt rättssystem ska skydda vår demokrati och våra rättigheter. Varje medborgare har rättigheter, men också skyldigheter i ett samhälle och detta skall vi prata om. Vi ska lära oss om händelsekedjan från ett brott till påföljd. Vi kommer prata om olika brott och olika påföljder. Du kommer också få lära dig om hur det fungerar i en svensk domstol genom att bl.a. dramatisera en rättegång i mindre grupp. 

Du kommer att arbeta med olika uppgifter/stenciler, träna resonemang genom diskussioner i helklass och i mindre grupp, delta i genomgångar och skriva resonerande texter. 

Vi kommer att använda oss av samhällsboken, webbsidor som brottsrummet.se samt för ämnet aktuella filmer. Vi arbetar med det här området resten av höstterminen. 

Detta blir du bedömd på:

  • Deltagande i diskussioner och samtal på lektionerna.
  • Kortare resonerande inlämningsuppgift. 
  • Kunna olika begrepp inom område lag och rätt

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Matriser i planeringen
Lag och rätt
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback