Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Geografi

·

Årskurs:

9

Afrika ge/sh

Rålambshovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 mars 2020

Vi ska under några veckor studera den afrikanska kontinenten. Dess namngeografi, klimat, natur, befolknig och dess styrkor och utmaningar.

Afrika                

Litteratur: S.O.S. geografi (använd som en uppslagsbok bl.a. s.45-56 + 107), Samhälle idag 9 s.355-373 stenciler och nedanstående länkar.

 

Kartor – namngeografi, vegetation och klimat

1.     Arbeta med Afrikas karta och sätt ut de geografiska namn som du har fått på en lista. Träna på Afrikas namngeografi på seterra.se

2.     Sätt ut  Afrikas klimat och vegetationszoner på kartan. Varför finns dessa klimat och vegetationsområden just där?

3.     Var ligger Sahel och vilken vegetation dominerar där?

4.     Vilka stora näringar finns på kontinenten? Vilka varor dominerar exporten i Afrika?

 

Natur

5.     I östra Afrika finns Rift Valley. Vad menas med det? Ge minst fem exempel på kända berg, sjöar, floder och slätter som återfinns i området och förklara hur några av dem de har bildats. Vad tror du kommer att hända med Rift Valley i framtiden?

 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/östafrikanska-riftsystemet

 

 

Befolkning och medellivslängd

6.     Vad menas med begreppet HDI? Vad menas med begreppet BNP? Förklara skillnaderna och diskutera fördelar och nackdelar med de båda begreppen.

7.     Gör stencilerna:

·       Befolkningspyramider

·       Att ha eller inte ha

 

Afrikas utmaningar och sårbara platser

8.     Ge minst tre exempel på utmaningar som den afrikanska kontinenten står inför. Förklara utförligt och ge förslag på lösningar.

 

https://www.so-rummet.se/kategorier/orsaker-till-fattigdom

https://www.so-rummet.se/kategorier/geografi/varldens-befolkning/fattigdom-och-ohalsa-i-varlden#

https://www.so-rummet.se/kategorier/geografi/varldens-befolkning/migration-urbanisering-och-stader

Inledningen plus slutordet (s. 65) i Det nya Afrika. http://www.so-rummet.se/lektioner-och-lararmaterial/lararhandledning/det-nya-afrika

 

Afrikas styrkor

9.     Resonera och ge flera exempel på de styrkor som finns på kontinenten. Förklara hur dessa exempel kan påverka utvecklingen.  Finns några andra åtgärder som kan leda till utvecklingen?

http://www.so-rummet.se/lektioner-och-lararmaterial/lararhandledning/det-nya-afrika

 

Att kunna inför provet

·       Namngeografi

Afrikas länder, viktiga berg, floder och sjöar.(uppgift 1) Se stencil med urval av geografiska namn.

·       Afrikas klimatzoner och vegetationszoner(uppgift 2 och 3) och orsakerna bakom dessa. Varför finns de olika klimaten?

·       Veta vad Rift Valley ligger och hur den har bildats. Kunna namnet på några kända berg, sjöar eller andra naturområden i Rift Valley och förklara hur dessa bildats.(uppgift 4)

·       Kunna ge minst tre exempel på utmaningar som kontinenten står inför. Förklara utförligt och ge förslag på lösningar (uppgift 5)

·       Ge exempel på kontinentens tillgångar och styrkor. Beskriv dem och förklara hur dessa kan leda till utveckling (uppgift 6)

·       Ord och begrepp t.ex. BNP, HDI, tropiskt klimat, subtropiskt klimat, savann, MUL-länder, arida områden, Sahel, zenit, den tropiska konvergenszonen (TGZ) = Lågtrycksområdet vid ekvatorn, Världsbanken, korruption, nativitet, mortalitet och passadvind

Andra länkar:                      https://www.gapminder.org/

 

                                           https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix

                     

https://www.globalamalen.se/

 

 

Kunskapskrav:  Samhällskunskap

 

Förmåga

Betyget E

Betyget C

Betyget A

Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med väl utvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

 

Kunskapskrav: Geografi

 

Förmåga

Betyget E

Betyget C

Betyget A

Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Använda geografiska begrepp.

Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

 

 

 

Kunskap om Afrikas namngeografi

 

 

 

 

Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

 

Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

 

 

 Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

 

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

 

 Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

 

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen

 

 Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

 

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback