Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Bråk år 5

Hågadalsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 8 mars 2020

Du ska lära dig att använda bråk i olika situationer inom matematiken.

Syfte

 • Att förstå begrepp som hör ihop med bråk
 • Att lära sig metoder för att beräkna bråk 
 • Att kunna använda bråk vid problemlösning.
 • Att formulera uttryck med bråk
 • Att kunna redovisa matematiska resonemang skriftligt 

 

 

 

Du ska kunna:

 • namnge, rita och beskriva bråk
 • markera tal på en tallinje
 • växla mellan bråkform och blandad form
 • addition och subtraktion av bråk
 • problemlösa med hjälp av bråk

 

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter enskilt och i grupp
 • skriftligt prov

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Bråk
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter