Skolbanken Logo
Skolbanken

Kropp och Sinne

Malsta förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 10 mars 2020

Vi vill tillsammans med barnen undersöka, skapa kunskap och intresse för vår kropp och våra sinnen. Vi vill låta barnen utforska sina omvärldar med hjälp av sina sinnen: lukt, hörseln, känseln, smak och synen. Vi vill skapa förståelse hos barnen för deras kroppsuppfattning, kroppsdelar och dess funktion. Vi vill arbeta med förståelsen för hur våra sinnen är kopplade till de olika kroppsdelar och vilka nytta vi har av våra sinnen.

Arbetsområde/tema/projekt: Kropp och Sinne

Tidsperiod: VT20

Förskolans namn: Malsta förskola

Grupp: Björkhagen

Barnens ålder: 3-5

År och datum:: 2020-03-10

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Vi vill låta barnen uppmärksamma och uppleva sin kropp och sina sinnen. Vi vill arbeta med våra fem sinnen som är lukt, smak, hörseln, känseln, och synen och få förståelse för att alla våra sinnen är kopplade till de olika kroppsdelar och undra lite tillsammans varför och vilka nytta vi har av våra sinnen. Vi kommer även att arbeta med våra kroppsdelar, vilka kroppsdelar vi har, vart på kroppen de sitter och vilken funktion och nytta vi har av varje kroppsdel. 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)

 • Förskollärare ska ansvara för att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
 •  Lpfö 18  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
 •  Lpfö 18  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 •  Lpfö 18  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 •  Lpfö 18  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 •  Lpfö 18  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 •  Lpfö 18  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 •  Lpfö 18  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 •  Lpfö 18  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
 •  Lpfö 18  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
 •  Lpfö 18  Förskollärare ska ansvara för att varje barn upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 •  Lpfö 18  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
 •  Lpfö 18  Förskollärare ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
 •  Lpfö 18  Förskollärare ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

 


Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Vårt mål är att barnen ska utveckla en nyfikenhet kring sin kropp och sina sinnen, att barnen ska ha möjlighet att undra sig och få svar på deras frågor om deras kroppar, samtidigt att barnen få en kunskap om deras kropp och sinnen. Målet är också att vi leker oss fram till kunskap och lärande, och även att barnen ska få möjlighet att använda digitalisering i sitt lärande.
Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

 • Hur förbereder, inspirerar och utmanar vi barnen? Vi vill väcka barnens intresse och nyfikenhet, samtidigt inspirera barnen i deras lärande.
 • Hur och när? Vi vill jobba med temat tre dagar i veckan i samband med våra fasta aktiviteter som vi har i veckan. Vi delar upp barnen i grupperna rävar, papegojor och kaniner och har samling med varsin grupp och har sedan en aktivitet med varje grupp.

 • Vilka ska vara med? Alla barn är med men aktiviteterna är anpassade efter deras mognad och utveckling.

 • Vilka material ska vi använda? Vi kommer bland annat att använda naturens egna material, skapande material, känselpåse, lukt&smak material

 • Vem ska ansvara för vad? Varje pedagog har ansvar för sin barngrupp.
  • Hur och när får barnen inflytande i temat?

   Alla barn blir hörda och deras åsikter blir respekterade. Att barnen förstår att de får vara delaktiga och tillsammans med barnen bestämmer vi innehållet i aktiviteterna i temat. Det handlar om att vi har en samspelande, lyssnande och respekterande atmosfär när det gäller arbete med temat.
Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

 • Hur gör vi detta? Vi tar bilder, göra bild collage med koppling till läroplan och låter barnen vara med och dokumentera.
 • Vad dokumentera vi? Barnens nyfikenhet, utveckling och lärande.

 • Vem dokumenterar? Alla tar ansvar för att dokumentera.

 •  
Planeringen upprättad av:

 Clara Jonsäll, Jasmina Vatic, Caroline Vallin

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg
 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback