Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Möss och människor år 9 vt 20

Kärlekens skola, Halmstad · Senast uppdaterad: 10 mars 2020

Under detta arbete kommer du att få läsa boken Möss och människor skriven av författaren John Steinbeck (1902-1968). Möss och människor är ett av hans mest kända verk och utspelar sig i Kalifornien under 1930-talet.

Varför ska vi arbeta med det här

I det centrala innehållet för ämnet svenska framgår att elever under grundskolan ska ta del av några  skönlitterärt betydelsefulla vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

 

 Så här kommer vi att arbeta

Under och efter läsningen  gång kommer du att få

 • Göra en person- och miljöbeskrivning
 • Svara på frågor om texten
 • Analysera innehållet
 • Diskutera i grupp
 • Beskriva en händelse
 • Skriva ett eget kapitel, ett eget slut

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

 Bedöminingsunderlaget kommer bestå av ditt muntliga deltagande på lektionerna samt  de texter som du lämnar in.

Vilka förmågor och kunskaper  som kommer bedömas se kunskapskrav och matris nedan.

 

Lektionsplanering

Kapitel 1 – miljö- och personbeskrivning

 

Efter att ha läst och lyssnat på kapitel 1 har du säkert lagt märke till författarens speciella sätt att beskriva miljön och personerna. Nu är det din tur att detaljerat beskriva både miljön och personerna på ditt sätt.

 

 • Hur ser bokens två huvudpersoner George och Lennie ut, och hur är de som personer?

Var noga med att beskriva männens både yttre och inre både genom vad du läst och vad du själv ser framför dig.

 

 • Hur är miljön? Var befinner de sig tror du? Hur ser det ut? Använd flera sinnen när du beskriver, såsom syn, hörsel, lukt, smak och känsel.

 Skriv detaljerat och lämna in!  

 

Kapitel 2 - läsförståelse

 

Efter att ha läst och lyssnat på kapitel 2 är det dags att svara på några frågor som handlar om det du hittills läst. Svara på frågorna i hela meningar!

 1. Var förvarade arbetarna sina personliga tillhörigheter i baracken på gården?
 2. På vilket sätt visade ”basen” att han inte var en vanlig arbetare?
 3. Varför kom George och Lennie en dag sent till sin nya arbetsplats?
 4. Varför tror du att George säger till basen att Lennie är hans kusin?
 5. Varför beter sig basens son Curley som han gör mot Lennie?
 6. Vad ska Lennie göra om han hamnar i bråk? Varför tror du att han ska göra det?
 7. Berätta vad du vet om hundvalparna.
 8. Förklara följande ord och uttryck:
 • brits (Utmed väggarna fanns åtta britsar)
 • allehanda (Skåpen var fullproppade med allehanda grejor…)
 • ettrig (…han har blivit ännu ettrigare…)
 • tankemöda (hans ansikte förvreds av tankemöda)
 • gallon (…en hel gallon whisky…)
 • renhårigt (..det är inte renhårigt gjort av Curley.)

Lämnas in skiftligt!

 

Kapitel 3

Efter att ha läst och lyssnat på kapitel 3 har du säkert lagt märke till flera olika ord och situationer som antyder att boken är skriven i ett annat århundrade. I början av kapitel 3 står det:

”Slim sträckte sig upp över bordet och tände den elektriska lampan. Bordet låg plötsligt i strålande belysning.”

Dessa rader kan tyda på att boken inte speglar nutid eftersom vi idag tar för givet att en lampa är elektrisk. Det verkar vara den enda ljuskällan i rummet eftersom det plötsligt blev ljust då den tändes.

Titta på meningen nedan och beskriv hur du kan se att den är skriven på 1930-talet.

”En hästsko klingade mot en av järnstörarna som var målstolpar därute och rösterna höjde hurrarop.”

 Arbeta vidare i par med att leta ord och företeelser som visar på att texten speglar en annan tid. Under tiden gör du korta anteckningar om vad ni hittat. Diskutera dessa i helklass innan du sätter igång med din egen text.

Skriv en egen sammanfattning av vad du kommit fram till med rubriken ”Kopplingar till tiden”.

 Lämnas in skriftligt!

 

Kapitel 4 - gruppdiskussion

Efter att ha läst och lyssnat på kapitel 4 har du säkert en del funderingar och tankar om boken och dess innehåll.

Ni kommer att sitta i grupper om 3-5 elever och diskutera med hjälp av frågor.

Lika viktigt som att du själv pratar är det att lyssna på dina kompisar och föra diskussionen vidare.

 

 Kapitel 5  - beskriv en händelse

 Efter att ha läst och lyssnat på kapitel 5 har du säkert fastnat för någon eller några situationer eller delar i boken. Välj ut en situation eller händelse och beskriv den med egna ord.

Ta hjälp av följande frågor om du behöver:

 • Vad hände?

Sammanfatta situationen så beskrivande som möjligt. Skriv så att det går att förstå utan att ha läst boken.

 • Vem eller vilka var inblandade?
 • Var befann sig personerna?
 • Hade någon eller några personer kunnat göra något annorlunda?
 • Vad hade du själv gjort i samma situation?
 • Varför valde du just denna situation?

 

Kapitel 6-  formulera tema och budskap

Nu är boken slut och jag hoppas att den väckt många tankar hos dig. Slutuppgiften för boken är att skriva en text där du analyserar texten på ett lite djupare plan: du ska formulera och argumentera för textens tema respektive budskap.

Temat i en berättelse kan förklaras som det som texten egentligen handlar om: vad är det för saker, tankar eller händelser som återkommer i boken? Exempel: Om karaktärerna i en bok vid flera tillfällen gör saker som på olika sätt kräver mod så är det just mod som är temat. Vanliga teman är ofta kopplade till de så kallade eviga ämnena som t ex kärlek, sorg, mod, hat...

Budskapet i en text handlar däremot mer om det du upplever att författaren vill förmedla eller lära oss.

Kom ihåg att det är viktigt att underbygga dina resonemang kring såväl tema som budskap. Bevisa att dina tankar bär med hjälp av exempel och citat texten. Kom ihåg att det inte finns något rätt eller fel när det gäller din tolkning av temat, det intressanta är ju  vad som händer när just du möter texten.  Däremot är det som sagt viktigt att du argumenterar för din tolkning.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Möss och människor
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback