Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

6

SVENSKA VT 20

Södertälje Friskola AB, Fristående Grundskolor · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

Du kommer under den här terminen få arbeta med olika textgenrer, muntliga framträdanden, kamrat bedömning, de nordiska språken, läsförståelse, källkritik samt genomföra de skriftliga nationella proven i svenskämnet.

Du kommer under den här terminen få arbeta med olika textgenrer, muntliga framträdanden, kamrat bedömning, de nordiska språken, läsförståelse, källkritik samt genomföra de skriftliga nationella proven i svenskämnet. 

Textgenrer vi kommer att repetera och fokusera på är:

  • Återberättande texter
  • Instruerande texter
  • Argumenterande texter
  • Förklarande texter
  • Beskrivande texter
  • Berättande texter

Skriva olika textgenrer
Du kommer att utgå från läromedlet “Zick Zack 
Vi kommer bedöma din delaktighet under övningarna och de texter du skriver. Vi bedömer också din förmåga att ge omdömen till andras texter och din förmåga att bearbeta dina egna texter till det bättre.

Läsförståelse 
Du kommer att få arbeta med olika texter för att utveckla din läsförståelse. Vi kommer att arbeta i helklass, par och enskilt. 
Vi kommer bedöma din läsförståelse, ditt läsflyt samt din förmåga att återberätta och ställa frågor till texterna. Vi bedömer även ditt engagemang i de gemensamma samtalen. 

Muntliga framställningar 
Du kommer att få göra muntliga redovisningar och delta i mindre diskussionsgrupper för att öva inför de muntliga delproven som kommer efter höstlovet. 
Vi kommer bedöma dig utifrån skolverkets bedömningsanvisningar som medföljer proven. 

Läsläxa
Du kommer varje vecka under terminen att få läsläxa med tillhörande frågor, vilka vi sedan diskuterar och arbetar vidare med i klassrummet. Under terminen kommer du att bland annat få läsa boken "Värsta bästa nätet"

Vi kommer bedöma din läsförståelse, ditt läsflyt samt din förmåga att återberätta och ställa frågor till texterna. Vi bedömer även ditt engagemang i de gemensamma boksamtalen. 

Grammatik och stavningsregler
Du kommer under terminen få arbeta med stavning och grammatikträning från läromedlet " Zick Zack", "ZOOM Svenska" och "Dags". 
Detta är något som vi bedömer kontinuerligt och formativt i alla dina texter som du skriver.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Matriser i planeringen
Svenska år 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback