Skolbanken Logo
Skolbanken

EQ och Värdegrundsarbete

Tollereds förskola, Lerum · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Presentation av EQ- och värdegrundsmaterial

Syftet med vårt värdegrundsarbete är att stärka empati i det sociala samspelet hos barnen. Att ge barnen strategier som de kan använda och att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra.


 

 

Bokserien ”kompisböcker” är exempel på litteratur som vi läser tillsammans. 


Vårt mål är att ge barnen möjlighet att utveckla strategier för att på ett bra sätt kunna:

 • Prata om när något känns fel
 • Lyssna på varandra och komma överens
 • Dela med sig
 • Samarbeta
 • Vänta på sin tur
 • Säga förlåt
 • Visa känslor
 • Sprida glädje
 • Säga stopp
 • Hantera sina känslor (Lugna sig) 

I serien om kompisarna finns också böcker som kan användas i vårt fortsatta arbete med barnkonventionen. Där böckerna är kopplad till Barnkonventionen, belyst ut ett barnperspektiv. 

Om kompisböcker baserade på Barnkonventionen

Kompisböckerna är ett redskap i arbetet med att öka barnens kunskap och förståelse för sina rättigheter. I sagorna om Igelkott, Kanin och kompisarna får vi en förståelse för vikten av tolerans och respekt för andra människor. Sagorna är tänkta att vara en ingång till det långsiktiga arbete med Barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna som ska fortgå genom förskolan och grundskolan. 

Kompisböckerna utifrån Barnkonventionen har Följande titlar:

* En egen plats
* Ett eget namn
* Få vård
* Lika värde
* Säga sitt
* Känna trygghet
* Lek, vila och fritid
* Gå i skola
* Äta mat

* Barnets bästa 

 

Utifrån rekommendation från vårt trygghetsteam arbetar vi med Peppy pals. 

Peppy Pals är ett digitalt läromedel för värdegrundsarbete, med en serie böcker och filmer och aktiviteter som lär barn 2-9 år om Social and Emotionell Intelligens genom storytelling och humor. Konceptet är framtaget tillsammans med forskare och psykologer.

På ett lekfullt sätt arbetar vi med att lära barn om hur man är en bra vän, samarbetar, utvecklar empati och mycket mer inom ramen för EQ och värdegrund.

 

 • Öka barninflytandet.​
 • Öka barns delaktighet.​
 • Förebygg konflikter.​
 • Främja trygga lärmiljöer.
 • Främja uthållighet och studiero.​
 • Motverka kränkande behandling.
 • Minska brandsläckningar och åtgärdande arbete. 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback