Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Matematik 8an - Kap4 Algebra

Almåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

Algebra

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

4.1 Algebraiska uttryck; variabel, teckna och för enkla uttryck
4.2 Mönster; differens
4.3 Uttryck med parentes; förenkling
4.4 Multiplikation av parenteser; potens, bas, exponent
4.5 Uttryck med potenser; 
4.6 Ekvationer; balansmetoden, obekant tal, vänster och höger led
4.7 Ekvationer med parenteser;
4.8 Problemlösning med ekvationer;

Vi kommer också arbeta med problemlösning.

 

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

Arbeta med läroboken enskilt och i grupp.
Diskussioner och genomgång i grupp och i klass
Aktiviteter, arbetsblad och problemlösning
Användning av digitala resurser 

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

Diskussioner i klassen
Prov på kapitlet

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

Matriser i planeringen
Ämnesmatris - Matematik 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter