Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

5

Stormaktstiden

Kyrkenorumskolan, Stenungsund · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Vad handlar det om?

I detta arbetsområde skall vi lära oss mer om den tidsperiod som kallas Stormaktstiden. Hur det var i Sverige under 1600-talet. Under denna period förändrades Sverige från att ha varit ett litet land i Europas utkant till att bli en fruktad krigarnation med landområden långt utanför landets tidigare gränser! Under denna period hade vi några av våra mest legendariska kungar…

bild hämtad från: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gustav_II_Adolf_of_Sweden.jpg

 

Lgr 11

Mål för arbetsområdet

Du skall:

1. Känna till varför tiden kallas för stormaktstiden.

2. Ha kunskaper om viktiga personer och händelser under stormaktstiden

3. Förstå bakgrunden till, och sambanden mellan, olika historiska händelser under stormaktstiden.

4. Kortfattat kunna beskriva hur Sveriges karta såg ut när Sverige var som störst.

5. Känna till hur vanligt folk levde under stormaktstiden.

6. Känna till något om hur stormaktstiden påverkat den tid vi lever i idag.

Bedömning

Du kommer att bedömas främst genom det arbete du gör på lektionerna men även på en slutlig uppgift kring arbetsområdet.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback