Skolbanken Logo
Skolbanken

Lektionsplanering - Björk & Taltrast

Hattstugans förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

Lektionsplanering VT-20

Vecka: 12

 

Lektionsplanering Grupp: Taltrast och Björktrast

 

Måndag: 16/3

 

Lektion 1: Påklädning

Lektion 2: Lyssna och följa instruktioner

Lektion 3: Promenad i närområde

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 Påklädning: öva sin självständighet för att få tillit till sin egen förmåga genom påklädning. Vi ger dem tid för påklädning och uppmuntrar och stöttar där det behövs. 

 

Lyssna och följa instruktioner: genom att promenera i par och att aktivt välja ett äldre barn med ett yngre barn skapar detta nya kontakter och stärker barnen. Vi behöver öva på att lyssna på varandra, både till vuxna och barn. 

 

Promenad i närområde: vi vill att barnen ska få större förståelse för sin omvärld och detta börjar med att utforska sitt närområde. I detta kan också barnens intresse väckas för djur och natur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag: 18/3

 

 

Lektion 1: Samling

Lektion 2: Naturvetenskap, från frö till planta

Lektion 3: Före Bornholm

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 Samling: samlingens mål är att både låta alla barn känna sig sedda och att lära sig att lyssna på varandra. Låta barnen få ta plats i en grupp. 

 

Naturvetenskap: vi har pratat om solens och regnets betydelse för allt som växter och att allt kommer från början från ett frö. Vi vill konkret visa och följa fröets kretslopp. 

 

Före Bornholm: vi övar oss att lyssna till en saga som vi läser tre gånger i veckan och som vi sedan samtalar kring. Syftet är att barnen ska få ett nyanserat talspråk och förmåga att kunna leka med ord genom sagor, ramsor och sånger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag: 19/3

 

Lektion 1: Samling

Lektion 2: Plantering

Lektion 3: Sång och rörelse

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 Samling: I samlingen sammanställer vi vår väderprognos som vi gjort i fem veckor. Vi gör ett diagram av vår väderprognos på vår interaktiva tavla. Syftet är att barnen ska få se vårt arbete med väder på ett tydligt sätt.

 

Plantering: vi pratar om vad som behövs för att ett frö ska gro och vi ska plantera gula ärtor. Detta för att påvisa hur ett kretslopp kan se ut. 

 

Sång och rörelse: vi arbetar med motorik och uttryck genom dans, rörelse och sång med hjälp av Snick och Snack. Här samtalar vi även om vikten om att röra på sig och ta hand om sin hälsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback