Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Favoritmatematik 4 B - kapitel 2

Åsarpsskolan, Falköping · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

Under vårterminen-20 kommer vi arbeta med: - Tal i bråkform - Tal i decimalform - Längd, vikt och volym - Multiplikation och division Detta gör vi med stöd av boken Favorit matematik 4B

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Målet med undervisningen är att du utvecklar olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

  • kunna lösa problem i elevnära situationer                                                                                                        
  • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet                                                                  
  • kunna se om ditt tal är rimligt                                                                                                                            
  • kunna använda alternativa lösningar på samma problem                                                                    

Begreppsförmåga                                                                                                            

  • kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer                                                                        
  • kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra                    

Metodförmåga                                                                                                                                                       

  • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter                                                          
  • kunna använda miniräknare                                                                                                              

Kommunikationsförmåga  

  • kunna använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer                                    
  • kunna redovisa, samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument                                                                                                             

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Favorit matematik 4  B och problemlösningsuppgifter, digitala verktyg, mm. Efter varje avslutat område gör vi en diagnos.

 Detta ska bedömas :

Jag kommer att bedöma ditt arbete med de matematiska förmågorna under lektionerna, i samtal med andra, ditt arbete i boken och på arbetsblad samt genom diagnoser och små tester. Vi jobbar med problemlösning i liten grupp.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematik åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback