Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Geometri

Gustavslundsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

I detta arbetsområde kommer vi att lära oss att beräkna area och volym för flera geometriska figurer.

Mål med arbetsområdet

Du ska lära dig att….

 • beräkna cirkelns omkrets och area
 • beräkna area av cirkelsektor och längd av cirkelbåge
 • använda olika enheter för volym
 • beräkna volym
 • beräkna begränsningsyta
 • använda de begrepp som hör till arbetsområdet
 • lösa problem som hör till arbetsområdet

Så här ska vi arbeta:

·      Räkna i vårt digitala läromedel

·      Ha gemensamma genomgångar

·      Arbeta enskilt, tillsammans i par och i grupp

·      Arbeta med olika laborativa uppgifter

 

Begrepp som du ska känna till och kunna använda dig av:

Cirkel

Parallellogram

Kub

Rätblock

Prisma

Cylinder

Pyramid

Kon

Klot

Omkrets

Area

Volym

Enhet

Pi

Diameter

Radie

Cirkelbåge

Cirkelsektor

Kropp

Basyta

Sidoyta

Hörn

Kant

Begränsningsyta

Din kunskapsnivå bedöms efter hur du kan...

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Ovanstående punkter bedöms vid muntliga presentationer, digitala diagnos, inlämningsuppgifter samt vid prov.

 

Tidsplan

v.12               Fördiagnos

Omkrets av en cirkel

Area av en cirkel

v.13               Cirkelbåge och cirkelsektor

tredimensionella objekt

v.14               Prisma

enheter för volym

v.16               cylinder

pyramid och kon

v.17               Problemlösning

diagnos

v.18               Repetition och PROV

 

 

Förankring i läroplanen

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tekniska och digitala utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

 

Syfte: Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

 

Centralt innehåll:

Området behandlar delar av följande centrala innehåll:

 

Geometri

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Taluppfattning och tals användning

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer.

Problemlösning

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden inom problemlösning.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback