Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik.2020

Bifrost förskola, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Ta tillvara på situationer som samlingar, måltider, turtagning och påklädning och de problem som uppstår kan oftast lösas genom konkreta handlingar, försök och misstag som kräver resonemang. Matematikkunnande blir då mer än en procedur, det blir problemlösning som gynnar förståelse.

Mål: Vad vill vi att barnen skall få erfara?

Vi vill medvetandegöra barnen matematiken i vardagen.

Metod: Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

För att ge barnen det bästa möjliga lärandet kommer vi att dela upp barnen i mindre grupper så att alla kommer till tals, vi har sett att det har gett bra resultat.

I undervisningen kommer barnen att få arbeta med sortering, klassificering, problemlösning, geometriska former, antal, siffror.

Metoder vi kommer att använda oss av: Mattesagor - böcker som vi lånar från bokbussen, lyssna på mattesagor från Polyglutt, spel, pussel, se på former i våra omgivningar, använda oss av logiska block, räkneramsor, tärningar (antal), rita och klippa m.m. Under resans gång kommer vi att lyssna in barnens intresse och frågor. Vi kommer ta tillvara på situationer som är problembaserat i vardagssituationer under hela dagen som måltider, samlingar m.m.

Problemlösning: Samtal mellan barnen kan medföra att de upptäcker att det finns ett antal olika metoder som leder fram till ett rätt svar till ett problem. För många barn innebär upptäckten att man kan lösa ett problem på flera olika sätt en ny helt ny insikt. Ett övergripande mål för all undervisning måste vara för barnen ska få tilltro till sin egen förmåga.

Vi kommer att ta tillvara på barngruppens flerspråkighet. räkna på olika språk och använda oss av räknesagor via Polyglutt. 

Enligt Arfwedson & Arfwedson (2002) ansåg Vygotskij att matematikundervisningen behöver använda sig av praktiska övningar. Vygotskij ansåg även att det är upp till pedagoger att planera matematiken och aktiviteterna eftersom erfarenheterna och kunskaperna är större än hos barn. Vygotskij menar att människor är i ständig utveckling.

Hur kan barnen påverka innehållet i vårt arbete?

Vi kommer att utgå från barnens intresse, behov och ta tillvara på barnens tankar och funderingar.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi kommer att regelbundet att följa upp vårt arbete med matematiken. Utvärderingen kommer att ske i juni.


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback