Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

3

Helsingborg och Skåne - vår del av världen

Holstagårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Helsingborg/Skåne Du kommer att få lära dig mer om vårt landskap Skåne och vår stad Helsingborg. Du kommer att få lära dig mer om några kända och historiska platser, något som är typiskt skånskt och om djur och natur i Skåne. Du kommer att få arbeta med kartan och peka ut några platser i Skåne.

Målet med undervisningen

Du ska utveckla

Din analysförmåga: Kunna tolka och peka ut några geografiska platser på  kartan.

Din kommunikativa förmåga: Kunna lyssna på och lära av varandra. Kunna redovisa ditt arbete för en grupp.

Metakognitiv förmåga: Kunna fundera över om informationen är viktig eller inte. Kunna ge omdöme om ditt eget och andras arbete.

Din förmåga att hantera information: Kunna läsa och förstå en faktatext, plocka ut viktiga stödord och sedan skriva en egen faktatext med hjälp av stödorden. Kunna strukturera texten på ett tydligt sätt.

Din begreppsförmåga: Förstå vad nya ord betyder och kunna använda

dem.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att inleda temat med att fundera på vad vi redan vet om Helsingborg och Skåne och vad vi vill lära oss mer. Vi kommer att besöka Dunkers kulturhus och utställningen "På gränsen". Vi besöker Kärnan och går en tur i staden. Du kommer att få läsa faktatexter gemensamt och enskilt, se film, söka information på nätet och i böcker. Du kommer att få arbeta i par och i grupp, skriva egna faktatexter och redovisa ditt arbete. När vi arbetar med Skånes karta, kommer du att få lära dig några viktiga geografiska begrepp som sjö, hav, ö, å, norr, söder, väster, öster. Vi avslutat temat med en Skåneresa.


Bedömning - Vad ska du kunna?

Kunna presentera något om Helsingborgs historia, kända byggnader och platser.

Kunna presentera något om Skånes historia, natur och något som är typiskt skånskt.

Kunna peka ut några geografiska platser på kartan. 
Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback