Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Ljuspunkten

Adolfina förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

LJUSPUNKTEN- barns relation till fenomenet och begreppet ljus.

Syftet med projektet är att få syn på vilket lärande som äger rum när barnen undersöker och förhåller sig till ljus som fenomen och begrepp, men även att ta reda på vilken betydelse estetiska uttryckssätt har för barns lärande. 

Våra nyfikenhets frågor:

Vilket lärande uppstår när vi utforskar ljus tillsammans med barnen? 

Hur kan vi använda oss av utforskandet kring fenomenet - ljus i arbete med estetik som uttrycksform?

 

Utifrån våra prioriterade mål har vi observerat barngruppen för att kartlägga vilka tidigare erfarenheter har barnen kring digitala verktyg och hur behöver vi planera vår undervisning. Vi har funderat vilka kunskaper kring digitala verktyg behöver vi erbjuda barnen utifrån läroplanens mål. Vi har ställt oss frågan om vilka är de digitala verktygen?

Lärmiljö på vår avdelning är uppbyggda på ett sätt som erbjuder mångfald och tillgänglighet av digitala verktyg. 

Efter några veckor av observation har ett tema för vårt projekt utifrån barnens intresse utkristalliserats. Barnen visade stort intresse för ljus som kommer från de olika digitala verktygen och vi bestämmer oss att gå vidare med det. 

Så startar vår projekt - Ljuspunkten. Projekt om barnens relation till fenomenet och begreppet ljus. 

 

 

  

 
 

Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 

utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback