Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matematik j6 Vt-2020

Vittra Sollentuna, Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Detta är en planering över ämnet Matematik för åk 6 under Vt-2020.

Mål

Undervisning

Vad ska du lära dig?

Hur ska vi arbeta?

  • Gemensamma genomgångar och diskussioner vid varje arbetsområde.
  • Gruppuppgifter och enskilda uppgifter vid varje arbetsområde.
  • Laborativa uppgifter enskilt och i grupp.
  • Skriftliga diagnoser.
  • Använda oss av Skolverkets underlag för att bedöma elevlösningar tillsammans.
  • Göra Nationella Prov, både skriftliga delprov samt muntliga.

Detta kommer att bedömas


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

Proportionalitet och procent samt deras samband.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematik j6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback