Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8

Eng: Let's communicate

Öllsjöskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

I detta arbetsområdet kommer du att få träna på att uttrycka dig muntligt på engelska. Du kommer att få träna både på att tala och samtala.

Konkretisering av mål

Vi kommer att arbeta med förmågorna att tala och samtala.

 

När du samtalar ska du visa din förmåga att:

 • Aktivt delta i diskussionen

 • Uttrycka sig utförligt genom att ge exempel samt förklaringar och diskutera ämnet ur olika perspektiv

 • Använda strategier för att föra samtalet framåt, uttrycka sig och efterfråga information.

 • Samspela tydligt och naturligt med övriga personer i samtalet

 

När du talar ska du visa din förmåga att:

 • Uttrycka och utveckla ett innehåll fritt, utförligt och tydligt
 • Tala med ett sammanhang och röd tråd
 • Tala strukturerat och använda sambandsord (and, but, who, also)
 • Använda ett varierat ordförråd och grundläggande grammatik korrekt
 • Uttala och betona ord korrekt

 

Arbetssätt

Du kommer att:

 • Delta i olika muntliga övningar i par/grupp under lektionstid.
 • Lära dig muntliga strategier
 • Utöka ditt ordförråd
 • Ge samt ta emot respons på den muntliga presentationen
 • Förbättra den muntliga presentationen utifrån responsen

 

Bedömning

Arbetsområdet kommer avslutas med två olika bedömningsuppgifter där din förmåga att uttrycka dig i tal kommer att utvärderas.

Tala: du kommer att få förbereda och genomföra en muntlig presentation. Uppgiften heter "My year" och finns på Classroom.

Samtala: Gruppdiskussion som baseras på frågor som ni får av Lina. Ni ska filma ert samtal, använd tillägget "Screencastify". Spara i din Drive och döp klippet med era namn. Dela det med Lina från din Drive.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback