Skolbanken Logo
Skolbanken

Vitsippan Aktionsforskning ht-20

Kyrkenorum, Stenungsund · Senast uppdaterad: 2 november 2020

Vitsippans aktionsforskningsfråga: Hur gör vi pedagoger för att alla barn ska få ökade kunskaper om vad som lever i vattnet?

Vart ska vi?

Vi kommer utgår från följande läroplansmål:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen (Lpfö18, s.14, 2018)

 

Vad vill vi förändra/ förbättra?

• Vi vill få barnen mer nyfikna på vad som lever i vattnet. Detta genom att vi delar gruppen i mindre grupper så vi lättare kan gå på utflykt.

 

Aktionsforskningsfråga ( Pedagogernas nyfikenhetsfråga)

Hur gör vi pedagoger för att alla barn ska få ökade kunskaper om vad som lever i vattnet?

 

Vilka utvecklingsområden ska utvärderas?

Barnens ökade kunskap om vad som lever i vattnet.

 

Hur gör vi? 

Process

Vi lyssnar in barnens tankar och funderingar.

Använda oss av håvar för att se vad som lever i vattnet, samt att prata med barnen vad som lever i vattnet. De vet redan en del djur som lever där.Vi kommer att utgå från boken "Vips vid bäcken".

Vi ska mäta vattentemperaturen. Vi kommer göra ett diagram hur vattentemperaturen sjunker eller höjer sig.

 

Planera och motivera aktionerna

Vi intervjuar barnen och låter dem skapa bilder från deras tankar och erfarenheter.

Utflykter till bäcken, hur förändras bäcken, med årstiderna.

Vilka kunskaper tar barnen med sig från bäcken som de pratar om och använder i leken på förskolan.

 

Resonera kring valda verktyg i processen.

Vi kommer att utgå från boken "Vips vid bäcken". Det är en saga med fakta, om vilka djur/växter som bor vid och i bäcken.

Vi kommer använda oss av digitala verktyg för att se på film om vad som lever i vattnet och barnen kommer att få fota ur deras perspektiv.

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

fantasi och föreställningsförmåga,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback