Skolbanken Logo
Skolbanken

Uppstartsplanering Minihjältar Trombonen HT 2020

Trombonen, Haninge Förskolor · Senast uppdaterad: 21 januari 2021

Det här är en planering för hur vi startar upp projektet i början av terminen.

Fokusområde som vi valt:

Naturen levande och icke levande

Minihjältar- Tillsammanshet  

Syfte:

Vårt syfte med ett gemensamt projekt på Trombonen är att:  

Få en tillsammanshet i hela huset mellan både barn och pedagoger, barn och barn och pedagogerna emellan. Samt skapa ett lugnare tempo under inskolningstiden.  Så att anknytning och trygghet skapas hos nya inskolningar och överinskolningar. Barnes tolkning av tillsammanshet gör att avdelningarnas projektarbete kan ta olika vägar. Samtidigt som de finns möjlighet att samarbeta över avdelningarna.  

 

Avd:

Valfiskens grupp har vi sett ett behov av att arbeta med tillsammanshet inte bara i huset utan i den egna lilla gruppen.

För har vi inte tillsammanshet i den lilla gruppen är de svårt att få det i huset.

 

Uppstartsfråga: 

Vad är tillsammanshet, och hur skapar vi det på  valfisken/Trombonen?  

 

 

Avdelningens egna värdeord: 

 • Vi har de kommunövergripande värdeorden som vi tog ställning till inför uppstarten av vårt projekt “världen av möten” och hållbar utveckling.  

 • Den moderna barndomen  

 • Demokrati och solidaritet  

 • Kreativitet och fantasi  

 • Att våga drömma  

 • Ett lugnare tempo  

 • Bli en del av det nya Haninge som växer fram  

 

Här skriver ni:   
Minihjältar- Tillsammanshet 

 

 

 

Så här planerar vi att arbeta med raster: 

I våra fyra raster språk, kommunikation, förhandling, digitalt och analogt, Normkritik och normkreativitet samt barns rättigheter tänker vi så här: 
 

Att arbeta med sagor, analoga så som digitala, är i sig språkutvecklande, då man får ett ökande ordförråd. Att sedan få reflektera kring bokens och teaterns handling leder både till en ökad kommunikation och förhandlingsförmåga. Det leder också till ett normkreativt arbete då man kan få syn på andars tankar och i samband med dessa utveckla sina egna. Genom att arbeta på detta sätt tillsammans med barnen får vi likabehandlingsplanen levande och mer begriplig för barnen.  Barnen utvecklar sin självkänsla och de lär sig både sina rättigheter och skyldigheter.  

 

Att få syn på sig själv och att våga uttrycka detta i olika estetiska former (bild, drama osv) bidrar till utveckling i så många olika områden. Så som självkänsla, språk, kommunikation, problemlösning osv. 

 

Avd:

Vi kommer arbeta med en bok per vecka, som vi lånar från Trombonens bibliotek, eller från Polly glutt sidan. Finns boken både analogt och digitalt så läser vi denna på båda sätten under veckan. I slutet av varje vecka får barnen fundera vad de kommer ihåg ur boken och rita detta för att sen återberätta för kompisarna. Vi börjar med kompisböcker för att få in tillsammanshet (komma överens, lyssna på varandra, samarbete och så vidare).  

 

 

 

Gruppindelning: 

 

Gemensamt: 

 • Skapa trygghet och gemenskap på avdelning och i huset.  

 • Flexibla barn och pedagog grupper i gemensamma aktiviteter. Minihjältedagarna blir tisdagar och måndagar samt när vi samarbetar under reflektionstider 

 • Yngre och äldre barn tillsammans i gruppaktiviteter för att skapa en vi känsla mellan barn i alla åldrar och från alla avdelningar. Syftet är att arbeta emot en “vi, dem känsla”. 

 • En representant från varje avdelning är med på en schemalagd tid för minihjältar-reflektion 1 gång i veckan. 

 

 

 Avd: då vi har liten grupp så sker de mesta tillsammans, men vi delar in oss i små grupper vissa tider på dagen, när vi har olika styrda aktiviteter inne.

 

Det här blir vår observationsfokus: 

 • Vi har fokus på tillsammanshet på avdelningen och i huset och ha trygga inskolningar. 

Förslag på observationsmetoder:  

 • Skriva på post-it-lappar. Sätta upp på ”reflektionsvägg” inne i kopieringsrum/samtalsrum   

 • Fotografera  

 • Filma. 

 • Flera pedagoger som ansvarar för dokumentation på minihjältar dagar. 

 • Ett mål är även att alla pedagoger ska kunna dokumentera exempelvis lärloggar på enskilda barn oavsett om hen tillhör “ens avdelning” eller inte.  

 

Så här dokumenterar vi:  

 

Gemensamt: 

 • Gemensam reflektion i huset varje vecka.  

 • Minihjältar lärlogg efter varje tisdag där olika pedagoger kan skriva med hjälp av dokumentationsväggen. Delas på varje avd lärlogg. 

 • Vi kan hjälpa varandra när vi ser något under gemensamma aktiviteter och skriva barns lärloggar trotts att barnet inte går på ens avd. 

 

 

 

 

Så här delar vi upp pedagoger: 

 • Minihjältar dagen: planerar minihjältar gruppen men alla får komma med idéer och vara delaktiga när de känner att de har något de vill   bidra med. 

 

Material och miljöer vi erbjuder barnen: 
Gemensamt: 

 

 • Material som är tillämpat för alla åldrar  

 • Vi kommer erbjuda barnen två-tre stationer varje vecka.  

 • Teater – uppdelat för yngre och äldre 

 • Viktigt att barnen får vara med och utveckla miljön och material under årets gång. 

 

 

 

 

Tid. Planera tiden: 
 

Gemensamt: 

När genomför vi en planerad aktivitet?  
Teater, stationer, aktiviteter planerade på minihjältardagarna som är måndagar och tisdagar. 

Hur lång tid beräknar vi för aktiviteten?  

Vi beräknar att arbeta med samma aktiviteter under flera veckor. Barnen styr hur länge och vad vi går vidare med.

Vilket material behöver vi?  

Planerar vi på planering och reflektionstiden

Vilken plats kommer vi genomföra aktiviteten på?  

Teaterns innehåll styr var efterföljande aktiviteter genomförs

Hur planerar vi in tid för förberedelser?  
På reflektionstid planerar vi ansvarsområden för olika pedagoger inför olika aktiviteter. 

Hur planerar vi in tid för reflektion?  

Schemalagt. 

Hur strukturerar vi?  

På reflektionstid planerar vi ansvarsområden för olika pedagoger inför olika aktiviteter. 

 

 

 

 
 •  

    

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback