Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Den röda tråden på Röd

Förskolan Vita Huset, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 28 oktober 2020

Här på röd tänkte vi fokusera på vår matematik och språkhörna, för en tillgänglig miljö för alla!

Arbetsplanens fokusmål - Lpfö18

1.Tillgänglighet- Förskollärare ska ansvara för att barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde.

2. Svenska- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

3. Matematik- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

4. SKA dokumentation- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.

 

Vart är vi?

Vi har precis börjat en ny termin, många har varit borta till följd av Covid-19 och vi kommer snart att få många nya barn med nya intressen och kunskaper. Därför kommer vi att behöva undersöka mer vad som är populärt och vilka ryggsäckar (erfarenheter) barnen har med sig.

 

Nuläge/vad och hur visar barnen intresse för?

 

Vad har barnen för kunskaper idag?

 

Vart ska vi?

 

Vad vill vi barnen ska få kunskap om?

Vi vill att barnen ska få kunskap om språket, specifikt att öva mera talförmåga och väcka intresse för hur användbart språket är och att det kan vara roligt och givande att leka med det.

I matematiken tänkte vi fokusera på siffrorna och talföljden 0 till och med 5.

I det sociala samspelet vill vi att barnen ska få kunskap i sin sociala grund och värna om sina medmänniskor.

Hur utmanar vi?

Vi vill utmana med rim och ramsor med bildstöd och kort. Vi vill ha mycket berättande, sagor och böcker. Även dikter och språklekar samt sång. 

Vi har satt upp löv i olika storlek med en tillhörande siffra, vi har även konkretiserat begreppet 0 genom att sätta den som en egen siffra utan något löv. Vi utmanar i vardagen och räknar med barnen.

Vi börjar med att vara bra förebilder i hur vi behandlar varandra, vara med i barnens vardag och vara närvarande vuxna i deras interaktioner och konflikter.

Vad är vår förväntade effekt?

Att få igång ett spontant språk, att öka barnens intresse och självkänsla som gör att barnen erövrar ny kunskaper och känner sig trygga med att tala inför grupp.

Att barnen börjar räkna själva, ser nytta eller intresse i matematik samt ökar sitt självförtroende.

 

Hur gör vi?

 

Hur ser vår miljö ut?

Vi har möblerat om nyligen, i vår matematikhörna så har vi bytt bordet till ett som är i barnens nivå med tillhörande stolar. På det sättet blir miljön mera tillgänglig. Vi tänkte också ha en tidigare bokhylla till dokumentationshylla.

Vi har också ändrat så att det är flera aktiviteter i det stora rummet därför att vi såg att barnen ofta trängdes i det lilla rummet och blev frustrerade över det trånga utrymmet.

Vi har bestämt målarbordet att vara det runda bordet närmast diskbänken, det är närmast till färger och förkläden samt att det låter ca tre barn åt gången vara i aktiviteten så att det får ordentligt med plats och ro.

Förhållningsätt?

Vi har tagit tag i lite kompetensutveckling och beställt nya böcker om pedagogik. Vår tanke är att göra små bokcirklar i arbetslaget och lyfta vad vi har läst och hur vi tänker och kan applicera vår kunskap i barngruppen och utbildningen.

Vi tänkte också arbeta mera med normkritik och jämställdhet.

Vilka material/aktiviteter behövs?

Vi behöver inreda mer tillgängligt i en språkhörna och göra flanosagor till en aktivitet som barnen själva kan ta fram.

Flera dikter, sånger och ramsor.

Barnens funderingar och frågor?

Se "Vart är vi"

Vem gör vad och när?

Elisabet och Joy har huvudansvar för den pedagogiska planeringen.

Alla ansvarar för att läsa böckerna.

Alla ansvarar för aktiviteterna och att anpassa dem.

 

Hur blev det? (fylls i vid utvärdering)

 

Vad såg vi?

Att matematikhörnan har blivit eftertraktad, barnen har visat intresse för att räkna men 0 är fortfarande lite abstrakt. Att barnen uppskattar rim och ramsor och har lättare att lära språk i sången.

Blev det förväntad effekt?

Ja det ser ungefär ut som vi hade förväntat oss med målet 0-5.

Vad var framgångsfaktorerna?

Att barnen fattade intresse för att räkna och började räkna med oss samt att de börjar räkna själva och benämna siffror.

Om det inte blev förväntad effekt, vad kan vi ha gjort annorlunda?

Vi skulle kunnat använda mera bildstöd än vi redan gjort för att hjälpa flera barn med kommunikation och öka intresset för språk. Vi skulle också kunnat ha flera dialoger om jämställdhet i arbetslaget och jobba mer med normkritik. Vi skulle också kunnat förstärka 0 ytterligare och jobbat mera med den siffran.

Vad tar vi med oss?

Att vi inte behöver göra allting så stort och att vi alltid kan fundera ett varv till över vår miljö.

Hur går vi vidare?

Vi fortsätter att ha fokus på 0-5 men också grundfärger. Vi fortsätter att ändra vår miljö för att göra den mera tillgänglig för barnen. Vi använder mera bildstöd, kommer igång med bokcirklarna på planeringen, arbeta mer med jämställdhet och ge böcker mera plats i utbildningen.

 

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/jamstalldhet-i-forskolan


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback