Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

VÅRVÅR02

Våren 2021. Introduktion Vård- och omsorgsarbete 2

Vuxenutbildning KV, Karlskoga Vuxenutbildning · Senast uppdaterad: 1 januari 2021

Introduktion och information om kursen vård- och omsorgsarbete 2, våren 2021

                                     Introduktion

               Välkommen till studier i kursen Vård- och omsorgsarbete 2

 

Kurslitteratur: Ingen kurslitteratur krävs. I kursen används huvudsakligen följande länk www.vardhandvoken.se

Ansvarig lärare på kursen; Anna-maja Dahlström  Tel: 072-1468928

Mailadress: annamaja.dahlstrom@karlskoga.se. Används i undantagsfall.

 

Kursens och den internetbaserade studiehandledningens upplägg

Kursens upplägg innebär att du som studerande genom en introduktion eller digital föreläsning får ramen för ett ämnesområde för att därefter själv fylla den med egna studier.

Detta ställer större krav på dig som studerande att aktivt söka och tillgodogöra dig kunskap på egen hand.

Till din hjälp har du givetvis dels den internetbaserade studiehandledningen på webbsidan Unikum och mig som lärare.

För att du ska lyckas med dina studier rekommenderar jag att du bokar handledningstillfällen.

All kommunikation mellan lärare och elev sker via lärplattformen Unikum och Office 365 samt Teams..

Handledning digitalt erbjuds enskilt som i grupp. Bokas med ansvarig lärare på kursen. Om frågor eller svårigheter uppstår skall du aldrig tveka att söka upp din lärare i kursen.

Studiehandledningen syftar till att ge struktur över de olika avsnitten samt tydliggöra kunskapskraven för aktuell kurs. Kursen är uppdelad i 13 studieenheter med studiearbeten och uppgifter som ska vara till hjälp för dig att inhämta kunskaper i ämnet Vård- och omsorgsarbete 2. Två av dessa studieenheter kommer att examineras i andra kurser.

De olika avsnitten följs upp med huvudsakligen skriftliga inlämningsuppgifter,men muntliga examinationer kan också förekomma.Praktiska tillämpningsövningar sker regelbundet under kursens gång.Arbetsuppgifterna utförs individuellt eller i grupp.

 

Examination

Inlämningsuppgifter, redovisningar skriftliga som muntliga, kliniska övningar, tentamenstillfällen, och eventuella studiebesök är betygsgrundande. Källförteckning skall alltid bifogas uppgiften.

 

Omdöme/Betyg 

I kursen används matrisbedömning på respektive studiearbete som du skall utföra.

På samtliga kursmoment lämnas ett omdöme för att i ett senare skede generera till ett betyg i hela kursen.

Kriterierna kan ofta uppfattas som vaga av de studerande och vi får ofta frågan om vad eleven kan göra för att få ett högre betyg. Här finns inga enkla svar, det beror ju naturligtvis på uppgiftens karaktär, kunskapskrav och lärarens instruktioner, men generellt kan man säga att de högre betygen kräver en högre grad av självständighet och analytisk förmåga hos eleven. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

Ämne: Vård- och omsorg

 

Kurser i ämnet

-  Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng

-  Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng, som bygger på kursen Vård- och

     omsorgsarbete 1.

 

 

Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga

ämnesområden, som vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar vård- och

omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala

snarare, än sjukdom eller funktionsnedsättning.

 

 

 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1