Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Alla årskurser

MODERSMÅL ARABISKA 2020/2021 ÅK F-9

Modersmålsenheten, Helsingborg · Senast uppdaterad: 18 juni 2021

Genom undervisningen i ämnet arabiska ska eleverna sammanfattningsvis ge förutsättningar att utveckla sin förmåga att  formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

 • att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper,kunna skriva en text så att andra kan läsa och förstå. 
 • att använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift
 • Att kunna muntligt berätta och redogöra så att innehållet blir begripligt för lyssnaren, samt kunna läsa en text högt för grupper. Förstå tydligt och enkelt tal, själv kunna delta i enkla samtal.

 • Att Kunna läsa barn – och ungdomsböcker och faktatexter, skrivna för barn och ungdom, med god Förståelse och med flyt i läsningen.

 • Eleven skall: Kunna delta aktivt i samtal kring kända ämnen och med hjälp av olika strategier bidra till att kommunikationen fungerar, kunna muntligt berätta och beskriva något som hon/han sett, hört, upplevt eller läst samt uttrycka och argumentera för en uppfattning i något för henne/honom angeläget ämne.

 • Att Känna till något om vardagslivet i ursprungslandet. Eleven skall ha kunskaper om vardagsliv, samhälle,kultur, traditioner i ursprungslandet, samt kunna göra några jämförelser med den svenska kulturen utifrån egna erfarenheter

 • Att hitta språkliga strategier för att göra sig förstådd eller förstå andra tex hitta lösningar för att komma över språkliga hinder som att inte veta vad ordet heter, ställa följdfrågor...
 • Att anpassa ditt språk efter mottagare, syfte, och sammanhang/situationer
 • Att Kunna reflektera över hur den egna inlärningen av t.ex. ord och fraser går till. Kunna genomföra korta, enkla, muntliga och skriftliga uppgifter i samarbete med andra eller på egen hand.

 •  Att kunna reflektera över och dra slutsatser om sitt sätt att lära sig sitt modersmål. Kunna välja och använda hjälpmedel vid textläsning, skrivning och andra språkliga aktiviteter. Kunna,på egen hand och i samarbete med andra, planera och genomföra arbetsuppgifter samt därvid dra slutsatser av sitt arbete. 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

Vi kommer under terminen arbeta med följande arbetsområden.

Dessa förmågor tränar vi genom att:

        

- Arbeta med ordförråd på arabiska genom att kunna alla alfabetet, enkla vardaglig ord och skolverktyg, veckodag,  frukt och grönsaker,färger,kroppsdelar,årstider natur, vädret och räkneord.

Vi ska jobba med grammatik (olika slags verb, adjektiv, substantiv, meningens uppbyggnad samt skiljetecken. Feminin och maskulin. Plural, singular och m.m)

- Jobba med ord, korta meningar och enkla texter på arabiska.

 

- komma att träna på läsförståelse samt läsa hög, individuell läsning.

 

   - Berätta i grupp och lyssna på andra och reflektera över         högtider och traditioner.

 • skriva egna texter av olika slag (t.ex. brev, faktatexter, berättelser…)

 • tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper

 • läsa olika texter (t.ex. skönlitterära, faktatexter, texter från läroboken, andra elevers texter…)

 • Vi jobbar med olika hör-övningar, eleven skriver egna reflektioner.
 • Vi uppmuntrar våra elever att uttrycka sig skriftligt genom t.ex. dagbok, egna berättelser, gemensamma skrivuppgifter samt tankekartor.Vi följer upp varje elevs skrivutveckling genom att läsa, kommentera och korrigera varje elevs texter kontinuerligt

 • utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter

 • träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska regler...) och göra jämförelser med det svenska språket

 • Undersöka olika länder där modersmålet talas och reflektera över traditioner, kultur och olika samhällsfrågor. Vi gör jämförelser med Sverige.

DETTA SKA BEDÖMAS...

 • förstår innehållet i en text
 • Din förmåga att läsa och analysera innehåll.
 • Din förmåga att redovisa muntligt och skriftligt.
 • Din förmåga att urskilja språkliga strukturer.
 • Din förmåga att skriva eget berättelse, saga och novell med begripligt innehåll med god språk.
 • Din förmåga att analysera författarens budskap
 • bearbeta och utveckla dina texter, samt anpassa efter mottagare och syfte, samt situationer
 • reflektera kring likheter och skillnader mellan olika kulturer

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.

Matriser i planeringen
Modersmål bedömningsmatris Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback