Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 3

Planering lek och socialkompetens/värdegrund Ht -20

NYSÄTERS FÖRSKOLA, Härryda · Senast uppdaterad: 2 oktober 2020

Planering lek och socialkompetens/värdegrund Ht-20

"Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva. Alla barn skall ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin förmåga." (Läroplanen för förskolan, 2018).

Vi har valt att starta terminen genom att arbeta med;

Lek

Indikator
Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att använda sin fantasi i leken.

Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att leka tillsammans.

Syfte

Vi vill att alla barn ska känna att de utifrån sin nivå, är en tillgång i leken och att de är lustfyllt att leka tillsammans

Strategier;
Miljö;
Detta gör vi i de miljöer som byggts upp för ändamålet där det finns konkret material för dem som behöver detta men även okodat material som barnen själva genom sin föreställningsförmåga kan "ladda" och ge betydelse.
I takt med barnens lekprogression behöver vi förändra och tillföra ”stoff” som utmanar och utvecklar lekarna och miljöerna.
Vi använder digitalitet i våra miljöer för att tillföra en dimension för att berika lekarna.

Pedagog;
Som pedagoger behöver vi vara närvarande och stödja barnens lekar utifrån vedertagna lekregler; ömsesidighet, samförstånd och turtagning. Vi behöver ge dem tid att själva eller tillsammans utforska material och relationer. Ta vara på de erfarenheter och kunnande som barnen redan har.
Utifrån vårt syfte, gör vi medvetna val när vi sätter ihop grupper.

Vi fortsätter att ge barnen möjligheter att utveckla den sociala lek vi ser påbörjats. För att inspirera till nya lekar vill vi använda oss av böcker. Som pedagog ska vi använda rätt begrepp som exv fantasi, på låtsa, turas om, tillsammans för att skapa en gemensam förståelse.

Social kompetens och värdegrund

Indikatorer
Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att lyssna.

Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att reflektera kring sina känslor och att kunna uttrycka dem.

Syfte

Alla barn har rätt att uttrycka sina känslor, sin åsikt, och sin vilja. De har även rätt att bli lyssnad på med respekt. Genom att jobba med dessa mål lägger vi grunden för demokrati.

Strategier;
Miljö;
Vi har miljöer uppbyggda med möjligheter till möte med andra.
(Materialet har tydliga platser, med bilder, för att underlätta att det kommer tillbaka och stannar på avsedd plats för att de ska vara strukturerat och lättare att hitta i de miljöer som finns.)

Pedagog;
Vi använder leken samt våra fasta rutiner som möte, samlingar, matsituationer osv. att träna på att uttrycka sin vilja, sina tankar, sina känslor och att lyssna på varandra.

Sven Person nämner att barn behöver tre olika sorters stöd socialt, emotionellt (känslomässigt) och kognitivt (intellektuellt) -stöd. Genom triangulering (där vi hjälper barnen att förstå och tolka varandra) kan vi stödja barn i sin utvecklingen.

Vi är med och introducerar lekar för att ge barnen inspiration kring hur en lek kan genomföras exv. affär och andra lekar som har givna ramar att utgå från, för att dessa senare kan utvecklas genom att barnens egna erfarenhet och fantasi tar större plats i lekarna.

Som ett led i att jobba med känslor vill vi använda oss av böcker och samtal kring dessa. Vi planerar att använda ”kompis böcker” som är  baserade på barnkonventionen, dessa berör värdegrundsarbete och känslor.Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback