Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

KOLKOL0

Kolvmotorlära

Anders Ljungstedts gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 17 september 2021

Inom kolvmotroläran kommer vi att gå igenom funktionen på moderna kolvmotorer. Vi kommer att gå igenom tex varför man använder en turbo på vissa motorer men inte på andra.

Inom kolvmotorlära kommer prata om Mekaniska, termiska och volymetriska verkningsgrader.


Funktions principer - tvåtakt, fyrtakt, Otto och Diesel motorer.


Slagvolym och kompressionsförhållande.


Motorkonfiguration och tändningsföljd.

 

 

Preliminär tidsram och examinationsform

(En grov tidsplanering för att utstaka när vi ska vara klara med arbetsområdet och vilken examinationsform vi ska använda oss av.)

Ersätt tabellen nedan med din egen preliminära tidsram:

 

prel Veckor Del vi kommer gå igenom Sidor eller material kurs prov
33 - 35 (16.1 Grunder) (16.3 Motorkonstruktioner)       (1-12)(16-44) 2021-09-03
36 - 38 16.4     16.5 (45-58)(59-74) 2021-09-28
38 - 40 16.6 -16.13 + 16.2  (75-100) (14-15 + digital fil) 2021-10-21
       
       
       
       
       
       
       
     

 

 

Läroplanskopplingar

Kolvmotorers uppbyggnad samt deras olika huvudkomponenter och system.

Faktorer som påverkar arbetsresultat och arbetsmiljö, till exempel struktur, ordning, trivsel, yrkesroll och den mänskliga faktorn.

Grundprinciper för energiomvandlingsprocesser i kolvmotorer.

Fackspråk på svenska och engelska för att förstå och följa instruktioner samt för att kommunicera kring arbetets utförande.

Motorprestanda, till exempel beräkning av effekt och motorers verkningsgrad.

Kolvmotorers smörjmedel, smörjsystem, bränslen och bränslesystem.

Motorinstallation och brandskyddssystem, till exempel utformning av motorupphängning och brandvägg.

Dokumentation.

Service och underhållsåtgärder av kolvmotorer.

Felsökning och reparation av kolvmotorer.

Motorindikeringssystem, till exempel cylindertemperatur, motorvarvtal och oljetryck.

Motorövervakning och markdrift, till exempel motorkörning och trendövervakning.

Säkerhet på arbetsplatsen, förebyggande av person- och egendomsskador samt lagar och andra bestämmelser som gäller för arbetet.

Eleven beskriver översiktligt med stöd av informationsmaterial konstruktion av, funktion hos och påfrestningar på kolvmotorer och deras olika system. Dessutom beskriver eleven översiktligt med stöd av informationsmaterial hur kolvmotorns olika system är integrerade och samverkar med varandra.

Eleven beskriver utförligt med stöd av informationsmaterial konstruktion av, funktion hos och påfrestningar på kolvmotorer och deras olika system. Dessutom beskriver eleven utförligt med stöd av informationsmaterial hur kolvmotorns olika system är integrerade och samverkar med varandra.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat med stöd av informationsmaterial konstruktion av, funktion hos och påfrestningar på kolvmotorer och deras olika system. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat med stöd av informationsmaterial

Eleven utför i samråd med handledare arbetet på ett ergonomiskt riktigt, säkert och miljömedvetet sätt och håller en god ordning och struktur på arbetsplatsen. Eleven redogör översiktligt för skydds- och arbetsmiljöbestämmelser. Arbetet utförs på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt utifrån bestämmelser och standarder inom området.

Eleven utför efter samråd med handledare arbetet på ett ergonomiskt riktigt, säkert och miljömedvetet sätt och håller en god ordning och struktur på arbetsplatsen. Eleven redogör utförligt för skydds- och arbetsmiljöbestämmelser. Arbetet utförs på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt utifrån bestämmelser och standarder inom området.

Eleven utför efter samråd med handledare arbetet på ett ergonomiskt riktigt, säkert och miljömedvetet sätt och håller en god ordning och struktur på arbetsplatsen. Eleven redogör utförligt och nyanserat för skydds- och arbetsmiljöbestämmelser. Arbetet utförs på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt utifrån bestämmelser och standarder inom området.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Eleven utför i samråd med handledare och i bekanta situationer enkel service och enkelt underhåll av kolvmotorer. Dessutom utför eleven i samråd med handledare felsökning och åtgärdar enkla fel på kolvmotorns olika system enligt regelverk och kvalitetskrav. Eleven arbetar i bekanta situationer utifrån de instruktioner och det regelverk som uppgiften kräver. När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete.

Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer service och underhåll av kolvmotorer. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare felsökning och åtgärdar fel på kolvmotorns olika system enligt regelverk och kvalitetskrav. Eleven arbetar i bekanta och delvis nya situationer utifrån de instruktioner och det regelverk som uppgiften kräver. När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete.

Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta men även nya situationer avancerad service och avancerat underhåll av kolvmotorer. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare felsökning och åtgärdar komplexa fel på kolvmotorns olika system enligt regelverk och kvalitetskrav. Eleven arbetar i bekanta men även nya situationer utifrån de instruktioner och det regelverk som uppgiften kräver. När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.

När eleven kommunicerar med andra använder hon eller han med viss säkerhet relevant fackspråk på svenska och engelska. Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.

När eleven kommunicerar med andra använder hon eller han med viss säkerhet relevant fackspråk på svenska och engelska. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.

När eleven kommunicerar med andra använder hon eller han med säkerhet relevant fackspråk på svenska och engelska. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är gott.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter