Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matteborgen 5A Kap 1 Stora tal

Bäckskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Vi kommer att börja arbeta med stora tal!

Mål: (du kommer att lära dig)

När du är klar med detta kapitel ska du kunna:

  • läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 1 000 000
  • ordna tal efter storlek inom ovanstående talområde
  • addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet och använda algoritmer(uppställningar)
  • multiplicera och dividera med tal som slutar med nollor
  • använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"
  • avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet

Arbetssätt: (hur?)

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och gruppdiskussioner. Vi kommer varva detta med färdighetsträning och problemlösningsuppgifter. Du kommer att få arbeta individuellt, i par och tillsammans med hela klassen.

 

Bedömning: (av vad och på vilket sätt)

Om eleven når målen bedöms kontinuerligt under arbetets gång. Efter första delen av kapitlet finns en diagnos vars resultat visar vad som är lämpligt att arbeta vidare med för att utveckla sina kunskaper på bästa sätt


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Rationella tal och deras egenskaper.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Kapitel 1 Stora tal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback