Skolbanken Logo
Skolbanken

Introduktion på Skruttet

Äppellundens förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 29 augusti 2022

Genom en grundlig introduktion skapar vi trygga och nyfikna barn

 

Introduktion på skruttet & Åpplet

 

 

Introduktionen på förskolan startar med att ta reda på vilka intressen och behov som finns för gruppen och det enskilda barnet. Vi som pedagoger är nyfikna på barnet…

Vem är du?

Vad intresserar dig?

Vad fångar din uppmärksamhet?

Var leker du?

Med vem leker du? …..

 

Utifrån dessa frågeställningar gör vi en kartläggning som ligger till grund för gruppens utbildningsplan per grupp, utformning och utveckling av miljöer samt utbildningens planering av undervisning kopplat till förskolans gemensamma läsårs projekt.

 

 

 

Den första undervisningen sker under introduktionen där vi pedagoger undervisar i hur förskolan fungerar med nya rutiner och strukturer. Vi lägger stort fokus på trygghet, anknytning och förskolans rutiner och struktur.

Vi vill att de nya barnen får både tid och möjlighet att i sin egen takt lära känna den nya miljön kamrater och pedagoger. I Lpfö 18 står att ” undervisningen skall utgå ifrån ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utvecklande och lärande sker hela tiden” Därför ser vi att introduktionen får bli en viktig  del av undervisningen för dessa barn.

Det är även viktigt att vi skall lyfta fram syfte och det stora syftet med en grundlig introduktion är att vi låter barnen utveckla nyfikenhet, kreativitet och lusten till att leka och lära, samtidigt som vi fokuserar på anknytningen så att barnen skapar en trygghet för att locka fram dessa egenskaper.

 

Inför en start med många nya barn så behöver miljön planeras noga så att vi ser att barnen blir nyfikna på att prova /undersöka. Vi kommer att fokusera på att det finns:

 

Ø  Bygg och konstruktionsmaterial för lek

 

Ø  Rörelselekar med passande material och dans/musik

 

Ø  Utforska sand, vatten med redskap och kärl

 

Ø  Teckna och måla med enklare material

 

Vi har vårt barnmöte varje dag där vi sjunger några kända barnsånger och anpassar efter barnens intresse.

 

Då vi har våra planerade undervisningstillfällen kommer vi att i mindre grupper:

 

- Låta barnen utforska ateljén

 

-  Bygga och konstruera med befintligt material

 

- Använda projektor till dans och musik/rörelse

 

 

 

Den första tiden observerar vi barnen och ser vad de har för intressen och behov, därefter gör vi en finplanering för de barn som ingår i gruppen. Till en början har vi bestämt att vi har våra inskolningsbarn i våra undervisningsgrupper mån-onsdag 9.30-10.30 men att dessa grupper under dagen kan ändras beroende på intresse. Vi vill att barnen under den första introduktionsperioden skall

 

- Känna trygghet/tillhörighet och fått en bra anknytning till barn och pedagoger

 

-  Känna igen förskolans rutiner och struktur .

 

 

 

 

Undervisningens innehåll

 

Undervisningen behöver bestå av ett innehåll som utgår ifrån barnet och deras värld, deras sätt att kommunicera och rörelsebehov. Undervisningen sker i våra vardagssituationer där vi möter barnen på deras nivå. Tex så kan matsituationen bli en bra undervisningsstund om vi ger barnen den tid de såväl behöver. Då menar vi att maten skall serveras på ett tilltalande sätt och detta kan få barnen att vilja smaka på maten. Det är också viktigt att låta barnen få känna på maten med fingrarna och där använder de alla olika sinnena som smak, känsel, hörsel, syn och doft. 

 

Fokus på matsituationen

 

- Synliggöra sinnet smak

 

- Synliggöra sinnet doft

 

- Synliggöra sinnet syn

 

- Synliggöra sinnet hörsel.

 

 

 

Barnmötet

 

En noga planerad samling så att barnen kan komma och gå under tiden på ett naturligt sätt. Planera samlingen utifrån de yngsta barnens kommunikationsstrategier där barnen kan härma, röra varann och hålla i något, tittutlekar.

 

Följa upp och fördjupa undervisningen

 

Det behövs en noggrann planering för den planerade undervisningen som vi kommer att ha i våra mindre grupper. Planera så att det är få barn i gruppen så att det går att fokusera på de enskilda barnen och finnas till hands. Att låta undervisningen få ta tid till dess att alla barn har fått ta del av undervisningen och dess innehåll. Att ha få barn i gruppen gör det lättare för dem att kunna koncentrera sig och ta till sig kunskap.

 

 

 

 

Dokumentation:

Utifrån dessa frågeställningar gör vi en kartläggning samt veckoanalyser som ligger till grund för gruppens utbildningsplan för förskolans gemensamma läsårs projekt. Vi använder oss av IPAD och vårt dokumentationsverktyg Unikum för att dokumentera barnens lärande.

 

 

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback