Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik, Slöjd

·

Årskurs:

3 - 4

FritidsKlubbens Trumtillverkning

Gustav Vasa skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Att tillverka/ skapa en trumma. Vi har ett projekt där vi vill att barnen ska tillverka sina egna trummor. De målar den och sätter sin personliga prägel på den. Sedan ska vi sätta på ett grisskinn över som spänns fast med nitar och sedan avslutar vi med ett exempelvis fästa ett flätat läderband runt omkring så man inte ser häftningen.

Tillverka en trumma

Material:

Pappers rullar som använts inom industrin. 120 cm långa. Som lyckligtvis, sågas i mindre delar, av vår träslöjdslärare; ca 30-40 cm till var och en som vill skapa en trumma. Det finns 12 stycken stora 120 cm rullar som delas in i fyra, respektive fem mindre delar som utgör basen till trumman.

Ett skinn till varje trumma som ska vara 30cm i omkrets. Inköp av 10 eller fler à ca 193 kr.

Vatten Färger på flaska för att måla bakgrunden på respektive trumma.

VI gör en avslutande "Finish" med Lack för att förfina dom och få dom att hålla en längre tid.

 

Tillvägagångssätt

1. För att starta upp projektet har vi valt att dela in barnen i arbetsgrupper om ca 8-10 stycken barn. Detta är ett projekt som får löpa över några veckor per grupp.  Förhoppningsvis har vi avslutat projektet med första gruppen inom några veckor. Sedan kan nästa grupp starta upp.

2. En vuxen på en grupp om Max 8-10 barn kan arbeta 1-2 ggr/ vecka om tid ges kan i rimlig mån arbeta klart med trummorna på 1 månad.

3. Byt till nästa grupp.

 

 

 

Vad ska vi arbeta med...

Att skapa en trumma på egen hand. Där varje barn får en hårdkartong i formen av ett rör på 40cm i höjd och 30cm i omkrets som de sedan ska måla och lacka spänna ett  ett skinn på som måste knytas om rätt hårt. Där kan det behövas en del hjälp.

 

Vad ska du få möjlighet att utveckla... 

Under denna rubrik skriver ni om arbetsområdets/aktivitetens mål. Vad eleven ska få utveckla, lära sig.

Vilka eventuella kritiska aspekter finns det?

 

Hur ska vi arbeta, undervisning...

Under denna rubrik skriver ni om hur ni ska arbeta med arbetsområdet/aktiviteten. Berätta hur lång tid arbetsområdet beräknas ta, eller om arbetet med planeringen är mer flexibelt. Arbetsområdet kanske är stort och löper över en hel termin eller mer.

Jag satt med barngruppen och arbetade metodiskt och lugnt med en egen trumma för att både beskriva vad som skulle göras och förväntades av dom. Samt så berättade jag för dom att vi skulle måla hela trumman med en, eller flera basfärger. Bara hela trumman blir täckt av färg. Sedan skulle vi göra det i dubbla lager. Därefter så målar vi detaljerna på trumman när den har hunnit torka, över natt, rimligtvis.  När jag arbetar med en egen trumma så visar jag bildligt processen för barnen. Detta synliggörunder arbetet för barnen så dom kan följa och känna sig trygga i sina egna processer

Kooperativa lärande, synligt lärande, multimodalt lärande, Lugn och metodisk arbetsprocess . Varje elev har friheten att välja sina egna fantasifulla kreationer så det finns mycket frihet i uttryckssättet även om man följer vissa ramar.

 

På Fritids bedöms du inte utan uppskattas bara för att du deltar i olika arbetsprocesser!

 

Analys av genomfört arbete... (skrivs under/efter arbetsområdet)

Synliggjordes målen tillräckligt för eleverna? Ja det ser man på deras skapelseverk. Och det tycker jag att det blivit gjort.

Belystes de kritiska aspekterna tillräckligt så att de tydliggjordes för eleverna? Det som har skett emellanåt med informationen som någon enstaka elev inte säger sig ha fått är att de startat upp efter en genomgång har gjorts.

Har undervisning/lektionerna påverkat lärandet i rätt riktning? Vilka eventuella förändringar gjordes/bör göras? Absolut de flesta har en mycket god förmåga att följa instruktionerna och färdigställa uppdraget. 

Goda exempel och uppgifter som varit särskilt gynnsamma för lärandet inom ämnet/området. Kvittot ser man när de sitter och småpratar och arbetar lugnt och metodiskt för att bli klar med sitt arbete med trumman i de olika stegen och att de också respekterar att det är en långsam process där man måste vänta i flera steg. De gick undan och gjorde annat.

Har eleverna fått tillräckligt med möjlighet att öva och visa vad de kan? Ja det är nytt för alla det här men måla kan dom ju.

Start 19/1- 2021


Läroplanskopplingar

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

Musikframföranden.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback