Skolbanken Logo
Skolbanken

SOLROSEN Pedagogisk planering Läslyftet 2020/21 Glanshammars förskolor

Rinkaby förskola, Örebro · Senast uppdaterad: 25 oktober 2023

Glanshammars förskolor Läsåret 2020/21 Läslyftet:

Skriv en övergripande Pedagogisk planering som sträcker sig över läsåret.

Denna modul lyfter upp hur högläsning, berättande och strukturerade samtal om olika texter skapar förutsättningar för alla barn att utifrån sin erfarenhetsvärld ta viktiga steg i sin utveckling till läsare.

1.  Bakgrund:  Gå laget runt och berätta vad ni har med er från vårens utvärdering. Ha det i åtanke när ni gör er pedagogiska planering.

Barngruppen har förändras och är numera blandade åldrar med fyra till sex år.

Planering, tid och engagemang från personalen är viktiga faktorer för att pedagogiska planeringen ska hållas levande och utvecklas. Redan från start ska det finnas idéer och ett tydligt syfte med det vi gör för att på ett enkelt sätt ta sig vidare. Att vi har en delad uppfattning om hur Unikum ska användas och hur lärloggens inlägg ska vara uppbyggda, samt barnens individuella lärloggar. Vi använder de didaktiska frågorna och har en tydligt syfte som alltid utgår från läroplanen, oavsett om det är en planerad eller spontan undervisning.

Jobbar mycket med att skapa en trygg och säker barngrupp. Bra planeringar och fungerade rutiner för personalen och barnen. Jobba i mindre grupper, kortare undervisningstillfällen.

2.  Nuläge:

  - Förutsättningar , vilken kunskap finns i barngrupp? 

Normer & Värden (jämställhet) 

Stort utvecklingsområde som behöver jobbas mycket med

Fortsätter att arbeta med normer och värden, fungerar bra värdegrundsprojektet. 

Språkutveckling /Läsa och Berätta 

Jobbar mycket med. Vi fortsätter att utveckla men vi kan se hur deras utveckling går framåt från förra hösten.

Ser utveckling från terminen på många av barnen, vi fortsätter och känner oss trygga. 

Matematik 

Vi arbetar mycket kring matematik, barnen har en grundlig kunskap kring området och vi fortsätter.

Mycket praktiskt matte i skogen och på avdelningen med sortering, vi arbetar vidare och utmanar de som börjar skolan. 

Naturvetenskap

Arbetar mycket kring naturvetenskap och barnen har en stor kunskap kring området då det ligger nära deras intressen.

Utveckla med fysik genom experiment under våren, fortsätter i naturen och följer barnen intressen för att utveckla vidare. 

Teknik 

Arbetar en del med teknik, många har en bra grundlig nivå kring området.

Fortsätter, har inte blivit så mycket under terminen. 

Digitalisering

Har arbetat en del med digitalisering, många av barnen har en grundlig nivå. Dels för mycket användande hemma men också på förskolan, vi planerar att utveckla det mer.

Utveckla greenscreen mer, mikroskopiska ägget och annan digitalisering. 

Estetiska uttrycksformer

Arbetar vi med dagligen och barnen besitter hög kunskap kring att använda sin kropp. Vi planerar att utveckla vidare.

Arbetar vidare från barnen intressen, väldigt mycket dans och musik. 

Hållbarutveckling 

Har arbetat en del kring området men är ett stort utvecklingsområde.

Vi har arbetat mycket kring detta genom skogen och värdegrund. Miljöplankan och skräpplockardag. 

  -Vilken fysisk inomhus & utomhus miljö har vi? Vilka sociala förutsättningar skapar vi?

Solrosen har en stor valmöjlighet kring både utomhus och inomhus miljö där det finns fler rum och en bra gård. Vi har valt att blanda mycket hem och byggmaterial i fler rum. Det går att skapa bra lekmiljöer för all typ av lek.

Förändrar efter barnens intressen i inomhusmiljön. 

  - Vad har vi för kompetenser i arbetslaget och hur kan vi ta till vara på dessa?

Två förskollärare och en barnskötare. Erfarenhet av MPF, TAKK.

Tillskott av en till barnskötare pga sjukskrivning och mer barn. 

3. Förhållningssätt: Gå igenom  diskussionsfrågorna ni fått och skriv i separat dokument. 

4. Barnens inflytande:

-Hur ger vi barnen inflytande i verksamheten?

Vi är lyhörda och frågar barnen vad de tycker och känner. Vara närvarande och förutse barnens olika behov. Vara medforskande främst i början och sedan kunna ge barnen egen plats.

-Hur ska vi ta reda på vad barnen är intresserade av?

Vara närvarande och göra observationer, samtala med barnen och ställa öppna frågor. Erbjuda olika material eller lekar, se vad barnen använder mest och utveckla.

5.Utifrån valt project, Läslyftet Modul  "Läsa & Berätta" samt nuläget i punkt 2 vilka mål sätter vi efter följande rubriker: 

Normer & Värden (jämställhet) 

Utveckla empati och omsorg för varandra, acceptans kring olikheter och hur vi alla lever olika. HBTQ

Språkutveckling / Läsa och Berätta 

HBTQ, fakta och kunskap kring HBTQ och innebörden av ord.

Matematik 

Utveckla matematiska begrepp och innebörden av dem.

Naturvetenskap

Förstå sambandet mellan naturen, människor och samhället, valen man gör och hur de påverkar varandra.

Teknik 

Tekniska begrepp och dess innebörd.

Digitalisering

Att de vill använda digitalisering till olika saker, kunna ge dem möjlighet utvecklas mer självständigt.

Estetiska uttrycksformer

Blir mer bekväm med vissa uttrycksformer.

Hållbarutveckling 

Ge barnen kunskap kring hur vi tar hand om naturen, hur vi hjälper varandra, få lite större världsbild. Allemansrätten och kunskap om den.

6. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling  
  Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.

 Sker kontinuerligt på avdelningens lärlogg och kopplas till den pedagogiska planeringen. Kom ihåg att sätta etikett på inläggen.

 

Pedagogiska planeringens mål ska vara satta och med på gruppsamtalet med förskolecheferna i augusti/september

Tilldela den pedagogiska planeringen och skriv direkt i mallen.

Denna blir då offentlig för alla.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback