Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

GERGER0

Grovplanering Gerontologi och Geriatrik

Bessemerskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 15 mars 2022

I den här kursen kommer vi att arbeta med äldre personer. Ni kommer att få kunskaper om det normala åldrandet som sker samt om åldrandets olika sjukdomar. Vi kommer lägga mycket fokus på kommunikation, bemötande och förhållningssätt när man möter äldre personer samt personer som är sjuka eller i behov av vård.

Såhär ser grovplaneringen ut för kursen: ( det kan komma ändringar under kursens gång) 

V. 35-39 Gerontologi och Geriatrik (intervju + skrivuppgift om en artikel) 

V. 40-46 Kroppens förändringar vid åldrande + hjälpmedel (skriftligt prov v.46 tisdag) 

V. 47- 3 Mat, måltidssituation, munhälsa, fysisk aktivitet och prevention (skriftlig enskild uppgift)  

V. 4-8 APL Äldreboende/Hemtjänst 

V. 11-14 Demenssjukdomar (skriftligt prov) 

V. 16-20 Äldres sjukdomar och verksamheternas uppbyggnad (skriftlig enskild uppgift)  

V. 21-22 Rester och betygssnack 


Läroplanskopplingar

Den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv för sinnesstimulans och livskvalitet.

Demenssjukdomar, deras olika faser och utredningar. Kartläggning och individuell bemötandeplan, utifrån BPSD, beteendemässiga och psykiska symptom vid demens.

Geriatriska, äldrepsykiatriska och vanliga sjukdomar och tillstånd samt läkemedelsanvändning hos äldre.

Det normala åldrandet samt fysiska, psykiska, sociala, kulturella och existentiella perspektiv på åldrandet.

Bemötande och professionellt förhållningssätt med utgångspunkt i socialtjänstens värdegrund för omsorg om äldre.

Kost, näringsbehov och nutrition vid åldrande.

Äldre multisjuka.

Vikten av rehabilitering, funktionsbevarande omsorg och fysisk aktivitet för äldres välbefinnande.

Insatser och verksamheter inom äldreomsorg.

Förebyggande av vårdskador genom att kartlägga och åtgärda risker för bland annat undernäring, fallolyckor, trycksår och bristande munhälsa hos äldre.

Kognitiva hjälpmedel vid demenssjukdom och andra äldrepsykiatriska och geriatriska tillstånd.

Åldrande och sexualitet.

Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av stöd- och hjälpinsatser till den enskilde.

Samarbete med anhöriga för ökad delaktighet i form av närståendestöd, teamarbete och olika frivilligorganisationer.

Palliativ vård och omsorg utifrån olika trossamfunds syn och ceremonier kring omhändertagande vid livet slutskede.

Eleven beskriver översiktligt det normala åldrandet och de behov som uppstår i samband med åldrandet samt ger exempel på attityder i samhället som påverkar upplevelsen av åldrandet. Eleven redogör också översiktligt för olika demenssjukdomar och någon annan vanlig äldrepsykiatrisk sjukdom och dess behandling samt ger exempel på läkemedelsanvändning vid dessa tillstånd.

Eleven beskriver utförligt det normala åldrandet och de behov som uppstår i samband med åldrandet samt ger exempel på attityder i samhället som påverkar upplevelsen av åldrandet. Eleven redogör också utförligt för olika demenssjukdomar och någon annan vanlig äldrepsykiatrisk sjukdom och dess behandling samt ger exempel på läkemedelsanvändning vid dessa tillstånd.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat det normala åldrandet och de behov som uppstår i samband med åldrandet samt ger exempel på attityder i samhället som påverkar upplevelsen av åldrandet. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för olika demenssjukdomar och någon annan vanlig äldrepsykiatrisk sjukdom och dess behandling samt ger exempel på läkemedelsanvändning vid dessa tillstånd.

Eleven planerar och utför, i samråd med handledare, vård- och omsorgsuppgifter. I arbetet ingår även förebyggande arbete för en patientsäker miljö samt rehabilitering och funktionsbevarande omsorg. Elevens arbete är av tillfredsställande kvalitet.

Eleven planerar och utför, efter samråd med handledare, vård- och omsorgsuppgifter. I arbetet ingår även förebyggande arbete för en patientsäker miljö samt rehabilitering och funktionsbevarande omsorg. Elevens arbete är av tillfredsställande kvalitet.

Eleven planerar och utför, efter samråd med handledare, vård- och omsorgsuppgifter. I arbetet ingår även förebyggande arbete för en patientsäker miljö samt rehabilitering och funktionsbevarande omsorg. Elevens arbete är av god kvalitet.

Eleven beskriver översiktligt faktorer i den sjuke personens vardag som kan bidra till hans eller hennes funktionsförmåga, värdighet och delaktighet samt ger exempel på åtgärder för ökad livskvalitet. Eleven redogör översiktligt för kostens och måltidssituationens betydelse för människors hälsa samt vikten av fysisk aktivitet.

Eleven beskriver utförligt faktorer i den sjuke personens vardag som kan bidra till hans eller hennes funktionsförmåga, värdighet och delaktighet samt ger exempel på åtgärder för ökad livskvalitet. Eleven redogör utförligt för kostens och måltidssituationens betydelse för människors hälsa samt vikten av fysisk aktivitet.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat faktorer i den sjuke personens vardag som kan bidra till hans eller hennes funktionsförmåga, värdighet och delaktighet samt ger exempel på åtgärder för ökad livskvalitet. Eleven redogör utförligt och nyanserat för kostens och måltidssituationens betydelse för människors hälsa samt vikten av fysisk aktivitet.

Eleven kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet med andra på ett etiskt, pedagogiskt och empatiskt sätt. Eleven beskriver även översiktligt frivilligorganisationers arbete med äldre och sjuka och ger exempel på deras betydelse för den sjuke samt för de närstående.

Eleven kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet med andra på ett etiskt, pedagogiskt och empatiskt sätt. Eleven beskriver även utförligt frivilligorganisationers arbete med äldre och sjuka och ger exempel på deras betydelse för den sjuke samt för de närstående.

Eleven kommunicerar och samarbetar med säkerhet med andra på ett etiskt, pedagogiskt och empatiskt sätt. Eleven beskriver även utförligt och nyanserat frivilligorganisationers arbete med äldre och sjuka och ger exempel på deras betydelse för den sjuke samt för de närstående.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Frivlligorganisationer och diabetes
Prov Demenssjukdomar
Kost, måltidssituation och fysisk aktivitet
Prov naturligt åldrande och dess hjälpmedel/åtgärder

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback