Skolbanken Logo
Skolbanken

Diamanten ht20Teamplan och Process veckoreflektion

Annebergs förskola, Partille · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Planeringsmall för veckan

Teamplansmall

 

VAR ÄR VI?

Analys av barnkonferens. Kartläggning.

Vilka situationer fångar barnens intressen?

Vi har sett och hört i barnens lek, både inne och ute, att de är intresserade av djur. De letar ofta djur ute på gården och ställer mycket frågor i olika situationer om djur, tex vid måltider, bokläsning och samlingar. Vi kommer därför fokusera på projekt: DJUR

 

Vilka behov ser ni hos barngruppen som ni behöver arbeta med?

Vi kommer att fokusera mycket på språket men även på trygghet då vi har fått många nya kompisar i gruppen. 

 

 

VART SKA VI?

Vilka strävansmål ur läroplanen ska vi fördjupa oss i utifrån analysen av barnkonferensens kartläggning?

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften"

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla kunskaper om djur......"

 

Vad innebär strävansmålet/en för er i arbetslaget?

Vi ser det som att språket är nyckeln till kommunikation, att kunna använda sitt språk gör att du blir mer delaktig och får bättre förståelse för allt i din omvärld. Språket binder oss alla tillsammans och skapar gemenskap. 

Vi ser det som att ju mer kunskap man har om nånting desto större förståelse får man. 

 

 

HUR GÖR VI?

Vad ska vi skapa för erbjudanden/aktiviteter utifrån analysen av kartläggningen, valda mål och de frågor som vi reflekterat kring? 

Vi kommer att arbeta i mindre grupper, använda oss av samlingen, digitala verktyg, böcker, skapande och med samtal och reflektioner med barnen. 

 

Hur skapar vi en inspirerande lärmiljö både inom- och utomhus utifrån vårt valda tema? Vilket material behöver vi tillföra? 

Vi kommer att synliggöra vårt tema med mycket med bilder i hallen och på avdelningen. Vi kommer också att skapa en tydligare djurhörna inomhus. Vi kommer försöka besöka de olika djuren i dess egna miljö så långt det är möjligt. Vi önskar att vi kan få inhandla lite nytt material till vårt tema. Vi kommer om möjligt att hämta material från naturen. 

 

Hur gör vi barnen delaktiga och hur får de inflytande?

De kommer att få vara med diskutera och reflektera och på så sätt ta oss vidare till nästa steg i processen.

 

Vilken blir min roll som pedagog?

Våran roll blir att vägleda, utmana, upptäcka tillsammans, planera och vara förberedda inför varje samling. 

 

Hur ska vi dokumentera, dvs val av metod?

Vi kommer att använda oss av spaltdokumentation, Ipad.

 

 

HUR BLEV DET?

Vilka mål ur Läroplanen har vi lyft extra utifrån barnens behov och intressen? 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften"

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla kunskaper om djur......"

 

Vad har vi gjort? Vad har vi erbjudit barnen?

Vi arbetat i mindre grupper med barnen. Vi har haft samlingar, både inne och ute där vi har tex hittat maskar och spindlar. Vi har synliggjort temat genom att skapa en djurhörna inne på avdelningen och i våran hall. Vi har använt digitala verktyg och Polyglutt tillsammans med barnen, där dom fick hjälpa till att hitta bilder, filmer och faktaböcker mm om djur. Barnen har fått testa nytt material för att skapa egna djur. Vi har fört många dagliga samtal med barnen och reflekterat kring maskar och spindlar. 

 

Hur vet vi att barnens förmågor har utvecklats utifrån läroplansmålen? Vad har vi sett?

Vi hör i samtalen mellan barnen nya ord och begrepp som vi vet att barnen inte har använt tidigare tex gångar i marken.

Vi märker att det finns barn som vågar komma till tals mer nu än innan. Både i en samling, dagliga samtal och ute på gården. Barn som innan suttit tysta räcker upp handen och svarar på frågar. Ute på gården kommer de fram till oss vuxna för att berätta saker som de ser andra göra som inte alltid är så bra, tex att någon inte är snäll mot djur.

Vi ser också att leken mellan barnen fungerar bättre då deras samspel blivit bättre, de kommer bättre överens och kommunicerar mer med varandra.

Vi hör också att barnen använder det som de lärt sig hemma då föräldrar kommit till oss och berättat att de också blivit specialister på maskar och spindlar.

 

Vad i vårt arbetssätt och/eller förhållningssätt vill vi utveckla? Vad tar vi med oss?

När vi har kommit väl förberedda till våra samlingar så gick det mycket bättre. Vi ser också att det ger barnen mer att jobba i mindre grupper, de har lättare att komma till tals och håller fokus bättre på det vi gör och vågar mer. 

 

 

Veckoplaneringsmall

Hur blev det?

  • Vad/vilken situation valde vi att dokumentera?
  • Vad var barnens reaktioner?

 

Var är vi?

  • Våra reflektioner utifrån vad barnen sa och gjorde.

 

Vart ska vi?

  • Vilka aktiviteter ska vi skapa nästa vecka utifrån vad vi såg på dokumentationen?

 

Hur gör vi?

  • Planering för veckan/Hur gör vi konkret?
  • Vem ansvarar för vad?

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter