Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Taluppfattning åk9

Västra Stenhagenskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 16 augusti 2021

I det här arbetsområdet kommer vi att jobba mer med Stora och små tal, Prefix, Tal i potensform, tal i kvadrat, kvadratroten ur tal och Talmängder. Vi kommer också att jobba med problemlösning.

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla

 

 • din förståelse av prefix för stora och små tal
 • din förmåga att räkna med tal i tiopotensform och grund potensform
 • begreppet kvadratrot, beräkningar med kvadratrot
 • Förståelse för talmängder
 • problemlösning
 • Repetition av negativa tal

Bedömning

Jag som lärare bedömer din förmåga att:

 • använda tal i potensform för att räkna med små och stora tal.
 • förklara vad kvadratrot innebär och hur det används
 • använda sambandet mellan kvadrattal och kvadratrot 
 • kunna olika räknesätt med negativa tal
 • räkna med olika talmängder

Undervisning

Vi kommer att arbeta med:

 • Moment 1  Stora tal
 • Moment 2  Prefix och tiopotenser med stora tal
 • Moment 3  Små tal
 • Moment 4  Prefix och tiopotenser med små tal
 • Moment 5  Tal i tiopotensform och grundpotensform
 • Repetition Negativa tal
 • Problemlösning

Matematiklektionerna fördelade på genomgångar, titta på filmer, matteprat och färdighetsträning. 

Arbetsmaterial:  Matte Direkt år 9 - Matteboken.se, Arbetsblad och träningshäfte

Ht 2021

Prov kapitel 1 taluppfattning v. 41 

Prov kapitel Geometri 2. v. 49


Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen
Matematik Metis åk 9. Taluppfattning - Mer om tal och Pythagoras
Uppgifter
Planering kapitel 1 - Taluppfattning

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback