Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

Svenska åk 1

Högastensskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 18 augusti 2020

Detta arbetar vi med i år 1.

Mål att arbeta mot:

 • Se sambandet mellan ljud och bokstav
 • Bokstavskännedom
 • Kunna läsa med visst flyt och förstå det lästa
 • Kunna lyssna och återberätta
 • Förklara så andra förstår
 • Kunna alfabetet - både versaler och gemener
 • Skriva läsligt och på linjerna
 • Mellanrum mellan ord samt viss interpunktion

 

Arbetssätt:

 • Arbeta med bokstäverna en och en
 • Skapa gemensamma texter, som vi bearbetar
 • Individuell lästräning av olika typer av texter och böcker.
 • Högläsning där vi arbetar kring boken med samtal, ordförståelse samt läsförståelse
 • Spel
 • Skriva olika typer av texter och meddelande
 • Appar och länkar
 • ABC-klubben

 

Bedömning

Hur bedömer vi?

 • Observationer av pedagogen (vad och hur eleven presterar)
 • Tester.
 • Samtal mellan elev-pedagog.
 • Matrisen "nya språket lyfter" 

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen
Nya språket lyfter A-D
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback