Skolbanken Logo
Skolbanken

Kladd Reveljens Aktionsforskning 20/21 Södra Sandby/Revinge

Reveljens förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 10 februari 2021

Genom att Lyssna - Lära - Leda har förskolorna i Södra Sandby varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning på vetenskaplig grund. I HAND står för värden som genomsyrar förskolans verksamhet.  Inkludering, alla är värdefulla och mångfald är en tillgång  Hållbarhet, varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet  Ansvar, ett eget ansvar som sträcker sig lite längre  Nyfikenhet, utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter  Delaktighet, kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

1.Kartläggningen (Var är vi?)

Kartläggningen visade att 

2. Identifierade förbättringsområde

Utifrån kartläggningen har vi valt att arbeta med

Dela upp tiderna för användandet av cyklar. De äldre använder cyklar när de yngre inte är ute. De yngre när de äldre inte är på gården.

Sortera ut de trasiga cyklarna tillsammans med barnen

Plan för när de nya cyklarna kommer.

3. Målformulering

(STRUKTUR FÖR CYKELLEKEN FÖR ATT UPPNÅ GNUSS)

MÖJLIGGÖRA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR CYKELLEK TILL VARJE BARN (28/10-20) 

4. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

Detta sker när barnen 

Tillgängligheten ökar för barnen med när vi har gett dem förutsättningar genom att minska antalet barn per tillfälle för cykellek (11/11)

Vi vill se att varje barn ges möjlighet till grovmotorik, nyfikenhet, upptäckarglädje, samspel, samarbete i cykelleken (11/11)

5. Forskning (Vetenskaplig grund) 

Denna forskning tar vi stöd i, 

 

http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/21001/Examensarbete%20Anna%20A%20%26%20Jenny%20G.pdf?sequence=2&isAllowed=y

 

 

 

6. Aktionerna (Hur gör vi?)

Aktionerna lägger vi som lärloggsinlägg

AKTION NR 1

Vid vila möjlighet för de äldre barnen att cykla och tvärtom när de mindre barnen är ute.

AKTION NR 2

Ta bort de trasiga cyklarna, (skriva att vi har gjort detta tillsammans med barnen i lärlogg samt att rolf har hjälpt oss, vi har använt oss av anteckningar och fotografering 11/11)

AKTION NR 3

 

7. Metodval för att följa upp aktionerna (Hur blev det?)

Så här följer vi upp: 

De yngre barnen tog för sig av cyklarna när de äldre barnen inte var där. De kunde pröva sig fram hur cyklarna fungerade.

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag. Lpfö18 s.11

VARJE FÖRSKOLAS UTVECKLING

 

Utbildningen i förskolan ska utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett ansvar för att så sker. Rektorns ledning samt förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och arbetslagets uppdrag att främja barns utveckling och lärande är förutsättningar för att utbildningen ska utvecklas och hålla hög kvalitet. En sådan utveckling kräver att rektorn och alla som ingår i arbetslaget systematiskt och kontinuerligt dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar resultaten i utbildningen.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter