Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Tal: år 7

Bessemerskolan_IM, Sandviken · Senast uppdaterad: 19 augusti 2020

Var kommer våra siffror ifrån? Hur många tal finns det på tallinjen? Vad händer med talen när man mulitplicerar eller dividerar dem med 10 eller 100?

Kursplan i ämnet

Undervisningen i det här arbetsområdet ska ” syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.”

Med hjälp av det centrala innehållet kommer eleverna träna sin förmåga att: ” formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.”

Ur centralt innehåll

Arbetssätt och undervisning

 Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Eget arbete 
 • Matematiska diskussioner
 • Praktisk matematik
 • Ipad: appar

Under temat TAL kommer vi att arbeta för att du ska lära dig:

Förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
Ordna tal i storleksordning
Multiplicera och dividera med 10, 100, 1000
Avrunda tal
Använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten
Räkna med de fyra räknesätten
Prioriteringsreglerna

Matematiska begrepp vi kommer att använda: tal, siffra, tallinje, tiosystemet, decimal, räknesätt, faktor, term, summa, differens, produkt, kvot, täljare, nämnare, avrundning, prioriteringsordning

Undervisningen är grundad i att ”eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra" (LGR11, kap. 1 s. 9)

Eleverna får även träna sina kunskaper att:

 • Ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. (LGR11, kap. 2 s. 15)
 • Pröva olika arbetssätt och arbetsformer. (LGR11, kap. 2 s. 15)
 • Stärka viljan att lära och tilliten till den egna förmågan (LGR11, kap 2 s.14)
 • Använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper ( LGR11, kap 2 s.13)

Visa vad du lärt dig:

 1. Under matematiklektionerna
 2.  Prov

Tidsram:

Arbetsområdet kommer att pågå i ca. 6 veckor


Läroplanskopplingar

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback