Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HISHIS01b

KURSPLANERING HISTORIA 1b - ES21

Bessemerskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Grovplanering för kursen historia 1b.

EXAMENSMÅL LÄNK!

GROVPLANERING HISTORIA 1b – ES21

Planeringen kan ändras vid behov (av lust, nödvändighet eller elevinflytande.)

Elevinflytande sker genom diskussion och enkäter.

Vecka

Moment

Kommentarer

34

Källor och källkritik

1.    Om vikingatid.

2.    Källkritiska begrepp.

3.    Läsa källor.

4.    Öva begrepp.

5.    Muntligt seminarium inför prov.

6.    Uppsatsprov.

35

Källor och källkritik

36

Källor och källkritik

37

Källor och källkritik

38

Epoker och historiebruk

 

1.    Om epoker

2.    Arbetsuppgift om epokindelning

3.    Nedslag i forntiden

4.    Om historiebruk

5.    Kort prov – forntid

6.    Uppsatsprov – historiebruk

 

 

 

39

Epoker och historiebruk

40

Epoker och historiebruk

41

Epoker och historiebruk

42

Öppet

43

 Programvecka

 

44

 Höstlov

 

45

Industriella revolutionen

Vi diskuterar hur djupt vi går in på detta moment. Industriella revolutionen, andra industriella revolutionen, emigrationen.

 

 

 

46

Industriella revolutionen

47

Industriella revolutionen

48

Industriella revolutionen

49

 Öppet

Bufferttid. Om vi ligger i fas kan vi se film.

50

 Öppet

51

 Jullov

 

2

Demokratiska genombrottet

 Om upplysningen, ideologier och demokratiska genombrottet i Sverige.

 

 

3

Demokratiska genombrottet

4

Demokratiska genombrottet

5

Demokratiska genombrottet

6

 Källor 2

 Minns du vad du lärt dig?

 

7

 Källor 2

8

 Programvecka

 

9

 Sportlov

 

10

1900-talshistoria 1

 Vi väljer ett gemensamt område.

 

 

 

11

1900-talshistoria 1

12

1900-talshistoria 1

13

1900-talshistoria 1

14

 Öppet

 

15

Påsklov

Vi väljer ett gemensamt område.

 

 

 

16 

1900-talshistoria 2

17

1900-talshistoria 2

18

1900-talshistoria 2

19

1900-talshistoria 2

 

20

Öppet

 

21

Öppet

  Tors: Kristihimmelsfärd

22

 

 

23

 Skolavslutning

 

 
 
     
     
   
   
   
     
   
   
   
   
     
     
     
   
   
   
     
   
     
     
   
   
   
     
   
     
     
     
   
   
   
     
     
   
   
   
     
   
     
     
     


Läroplanskopplingar

Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur.

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter-, och jämställdhet-, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.

Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.

Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.

Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial, i digital och annan form, utifrån källkritiska kriterier och metoder.

Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.

Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.

Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.

Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.

Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.

Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.

Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.

Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.

Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.

Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.

Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter