Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Grundplanering Granen Röd

Dibber Kottebo, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 23 november 2022

På Granen Röd går 13 barn mellan åldrarna 1-3. Vi som arbetar här heter Olga (förskolelärare), Emma (barnskötare), Emilia (barnskötare) och Fatma (resurspedagog). Vi kommer även få hjälp av Hanna som kommer stödja barngruppen på måndagar och fredagar. Detta läsår kommer vi arbeta kring skogen. Vi kommer använda oss utav vår avdelning vid utbildningen, men även gården och våra fina utemiljöer i närområdet.

Normer och värden

Grundverksamhet 

Barn är för oss kompetenta, goda, nyfikna och intresserade. De kan och vill utveckla sin självständighet och självkänsla.

Pedagogens uppgift:

 • få barnen trygga på förskolan och ge dem omsorg.
 • se till att varje barn känner sig välkommen i gruppen och får en samhörighet.
 • ge barnen utmaningar utifrån barnets egen nivå och tid till att utvecklas. 
 • hjälpa barn att tro på sig själva.
 • bemöta alla barn och vuxna med respekt.
 • använda ett språk, kroppsspråk och tonläge anpassat efter barnet. 
 • lyssna på barnens tankar och åsikter och arbeta i en anda som utvecklar deras förståelse för demokrati.
 • hjälpa barnen att förstå att vi har rätt att vara och tänka olika. Olika är bra.

Vi ser barnen som kompetenta och intresserade. I samhörighet med barnen utformar vi vår verksamhet för att se till allas behov. Vi arbetar aktivt mot diskriminering och kränkande behandling i barngruppen genom att se till allas lika värde. 

 

Rutiner

06:15 Förskolan öppnar på Granen Röd

07:00 Frukost

07:30 Frukosten är klar och lämning sker utomhus. Fri lek ute eller utflykt

09:00 Fruktsamling

10:20 Blöjbyte och toalettbesök

Cirka 10:30  Lunch

Cirka 11:00 Vila i vagn och på madrass

13:00 Blöjbyte

14:00 Mellanmål

14:30 Lek utomhus

Cirka 16:30 Fruktsamling

17:30 Förskolan stänger

 

På måndagar 09:00-10:00 är det morgonmöte för att stämma av med alla avdelningar hur veckan kommer se ut. 

Torsdagar är utflyktsdag, då vi på olika sätt tar oss till och besöker en ny eller bekant plats. Till exempel skogen, lekparken m.m. 

På fredagar har alla avdelningar reflektionstid. Detta sker mellan 07:30 fram till 11:00. Då hjälps vi alla åt ute på gården och andra pedagoger tar hand om de barn vars avdelning har reflektion. 

 

Regler

Vi pratar med varandra med respekt och låter varandra komma till tals. Vi har en nolltolerans mot mobbning och diskriminering i barngruppen och i arbetslaget. Alla är lika mycket värda. 

Vi undviker att säga "nej" och "inte" utan förklarar vad man ska göra istället och använder "Stopp". Vi respekterar varandras integritet och använder inte våld mot våra kompisar. 

Vi springer inte i våra gemensamma utrymmen, utan detta sker utomhus eller i anvisat rum. 

Om vi är flera som använder badrummet samtidigt (toalettbesök och blöjbyte) vänder vi pottorna mot väggen och respekterar varandras integritet. Vi berättar för barnet vad vi gör när vi byter blöja. 

Vid maten pratar vi med de som sitter vid vårat egna bord, för att värna om allas rätt till lugn och ro.

Vi väntar vi på varandra för att ingen ska bli ensam. 

Vid på- och avklädning väntar vi på varandra och hjälper varandra. Ber gärna kompisarna om hjälp om någonting är svårt innan man frågar en pedagog. 

Barngruppen ska utveckla ett gemensamt ansvar för våra lärmiljöer och vara delaktiga i städning efter olika aktiviteter. Vid dessa tillfällen tar vi hjälp av sånger eller liknande för att fånga uppmärksamhet och fokus. 

Tillsammans med barnen ser vi till att alla är sedda och delaktiga. Alla får vara med!

Om vi introducerar nya leksaker eller en ny lärmiljö har vi en samling med barnen och tar fram reglerna tillsammans. Likaså när vi är på utflykt. 

Vi samtalar med barnen och påminner varandra om reglerna. Om det är speciella regler för ett särskilt rum sätter vi upp reglerna på dörren. 

Vi som pedagoger finns tillgängliga och aktiva, men kan också vara observanta i barnens lek. Vi är stödjande i leken och kan komma med idéer för att främja ett lärande i barngruppen. Vi finns där barnen är. 

Materialet vi använder har en anvisad plats för att underlätta städning och organisering på avdelningen. 

 

Barns inflytande

Vi reflekterar kontinuerligt tillsammans med barnen hur de tycker att reglerna fungerar.

Ett gemensamt intresse för barngruppen just nu bilarna och PlusPlus är populärt. Vår lärmiljö är könsneutral, alla leker med allt. 

Vi utgår från barnens intressen vid planering av aktiviteter.

Barnen är med och möblerar, om detta skulle göras. Vi frågar dem vad de tycker. 

 

Utveckling och lärande

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Vi finns tillgängliga och är medforskande pedagoger. Alla barnen får möjlighet till att utveckla de mål vi satt, både i grupp och individuellt, utifrån deras enskilda behov. Alla barn är lika mycket värda och får det stöd och den tid de behöver. 

 

Inre och yttre miljön

Inre Miljön

Vi utformar miljön till att vara intressant, lärorik och stimulerande för barnen i vår grupp. De ska känna en leklust när de kommer in till avdelningen. Vi kopplar Lärvännerna till detta och får dem involverade i vår avdelning, till exempel på väggarna. 

Vi försöker få in naturmaterial och ordna lärmiljöer som kopplar till vårt tema - Skogen. 

Åtgärder som krävs är tid och material för att utforma miljön.

Yttre Miljön

Utomhusmiljön är utformad efter barnens behov och intressen. Vi anordnar fixarkvällar för att rusta upp gården och städar den varje vecka. Gårdsgrupp finns.

Åtgärder som krävs är tid och material för att utforma miljön.

Förskola och hem

Föräldramedverkan

Introduktion för nya barn och vårdnadshavare sker med en föräldraaktiv introduktion. Detta innebär att det är vårdnadshavarens ansvar att vara med vid introduktionen olika steg - information, blöjbyte, matsituation m.m. Sedan successivt lämna barnet till pedagogerna längre stunder. Detta sker i två veckor mellan tiderna 08:30 och 13:30. 

Vårdnadshavarna kan vara med och påverka genom föräldraråd där en vårdnadshavare representerar sin avdelning. Samt genom föräldramöten. Vid introduktions-, framåtsyftande- och uppföljningssamtal kan vårdnadshavare ställa frågor och utvärdera arbetet. 

Vid olika tidpunkter på året erbjuder vi vårdnadshavare samkväm av olika slag, till exempel drop-in frukost, sommaravslutning, vernissage m.m.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Verksamheten utvärderas kontinuerligt under läsårets gång genom reflektion och analys. Varje arbetslag har avsatt tid 1 timme per vecka som är till för detta arbete. Utöver detta genomför även pedagogerna systematiskt kvalitetsarbete terminsvis i något som vi i Dibber kallar för BAS (Beskrivning, Analys, Slutsats). Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra vad vi gör, varför vi gör det och vad det leder till. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för barns utveckling och lärande.

Vi använder oss av Unikum för all dokumentation, både på gruppnivå och individnivå. I Unikum planeras även de individuella samtalen som genomförs med vårdnadshavare en gång per termin. I början på höstterminen bjuder vi in till ett framåtsyftande samtal, på vårterminen bjuder vi in till ett utvecklingssamtal med fokus på uppföljning. 

Genom dokumentation i Unikum och vid reflektionstiden pratar vi om vad som fungerar och inte. Vi tar även upp sådant vid handledning med vår specialpedagog. 

Vi utvärderar barnens inflytande i lärloggar för gruppen och enskilt. 

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter