Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

9

Mänskliga rättigheter och flyktingkrisen

Svärdsjöskolan, Falun · Senast uppdaterad: 13 april 2021

Idag pågår den värsta flyktingkrisen i världen sedan Andra Världskriget. 60 miljoner människor befinner sig på flykt undan svält, krig och miljökatastrofer. Hur ska vi förstå detta problem och vilka rättigheter har dessa utsatta människor på flykt? Vi ska därför titta på människans grundläggande rättigheter och sedan studera FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Artiklarna från FNKMR ska sedan tillämpas genom att studera situationen för MR i olika länder.

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
 • Lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor,
 • Lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och
 • Lgr11
  Läraren ska klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

 

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Ämnesblocket består av följande moment:

  Studera de grundläggande rättigheterna för människor.

  Gå igenom kort bakgrundshistorik för mänskliga rättigheter från franska revolutionen till FN:s konvention.

  Studera artiklarna i FN:s konvention om mänskliga rättigheter- tolka och förklara.

  Fallstudie av mänskliga rättigheter i olika länder.

   

  Studera flyktingkrisens orsaker i världen genom diskussioner, filmklipp och artikl

   

 • Göra gruppövningar samt individuella uppgifter om hur människors rättigheter kan kränkas och kränks i olika delar av världen.

   

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Att kunna återge de grundläggande rättigheternas innehåll, syfte och funktion.
 • Att kunna återge de mänskliga rättigheternas innehåll, syfte och funktion.
 • Att kunna göra en tolkning av situationen för de mänskliga rättigheterna i olika länder utifrån konventionens artiklar.  

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

 • Titta på aktivt deltagande under lektionen
 • Titta på resultatet av individuellt genomförda uppgifter
 • Titta på resultatet av uppgifter genomförda gruppvis
 • Examinationsuppgift +++++++++++++++

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,

aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,

klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Samhällskunskap årskurs 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback