Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Teknik

·

Årskurs:

4 - 5

TEMA No/Tk NTA-Kretsar kring el.

Stureskolan, Hedemora · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Under en 5-veckorsperiod v. 46-50, jobbar vi med Tema no/tk Kretsar kring el. Det handlar om elektricitet. Hur får man det att fungera? Hur kopplar man? Hur är det att leva utan elektricitet? Hur gör man för att spara energi? I slutet av temat har du lärt dig så mycket om elektriska kretsar att du får pröva och klura ut hur du bäst ska dra och koppla olika kretsar. Elektriciteten förändrade världen.

Syfte

Centralt innehåll

Hur ska vi arbeta?

 • Arbete med olika uppdrag enskilt, i par och i grupp.
 • Gemensamma diskussioner och samtal.
 • Läsning av faktatexter om elektricitet.
 • Filmer från sli och studi

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas:

Kommunikativ förmåga - din förmåga att samtala, diskutera, motivera och resonera kring ämnet med fakta, beskrivningar och exempel.

Begreppslig förmåga - din förmåga att använda fysiska och tekniska begrepp så som elektricitet, elektrisk ström, motstånd, ledare, isolator, sluten krets och öppen krets.

Analysförmåga -din förmåga att resonera kring resultat av undersökningar – likheter, skillnader och orsaker.

Metakognitiv förmåga – din förmåga att våga testa dig fram och välja det bästa sättet att göra något på.

Hur visar du vad du har lärt dig?

Du deltar i samtal, genomför undersökningar och dokumenterar dem.

Målet med undervisningen

Fysik

Planera och genomföra systematiska undersökningar av elektriska föremål och kretsar

Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras

Dokumentera dina undersökningar i text och bild

Beskriva principen för några energikällor, den elektriska kretsen, glödlampan och strömbrytaren med användning av begreppen elektricitet, elektrisk ström, motstånd, ledare, isolator, sluten krets och öppen krets

Beskriva samband mellan hur elektricitet produceras i energikällor och hur det används i vardagen och i samhället och koppla detta till att energi kan omvandlas men inte skapas eller försvinna

Samtala om och diskutera frågor som rör energikällor och elektricitet, samt dess betydelse för människan, naturen och samhället

 

Teknik

Beskriva hur exempelvis glödlampan, strömbrytaren och olika typer av elektriska kretsar är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att fungera

Resonera om hur några energikällor och elektriska föremål förändrats över tid

Resonera kring energikällors och elektriska föremåls fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljö

 

Det här bedömer jag:

 • hur väl du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
 • hur väl du kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningar med text och bild.
 • hur väl du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 • hur väl du kan jämföra egna och andras resultat och resonera om skillnader och likheter.
 • hur väl du kan använda fysikens och teknikens begrepp.
 • att du kan några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor (t ex elen, glödlampan) 
 • att du kan diskutera enkla tekniska lösningar i vardagen.
 • Temat avslutas med ett prov torsdag v. 50

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.

Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Matriser i planeringen
NTA Kretsar kring el åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback