Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Gullvivan Matematik vt-21

Slåttergubbens förskola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Mål från Lpfö 18:Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, Syfte:Vi vill att barnen utvecklar en förståelse kring matematik och dess olika begrepp. Vi ser ett intresse för att räkna och sortera hos barnen. Generativ fråga: Vad är lika, vad är olika?

I planeringen ska Värdegrunden, Jämställdhet, Barns inflytande, Hållbar utveckling,  Lek och lustfyllt lärande, Miljö och material, Motorik och hälsa, Förskola/hem vara med.

Utvecklingsområden: Flerspråkighet, Digitala verktyg

Var är vi?Vad behöver utvecklas?
Flera av våra barn är intresserade av former och att räkna med addition och subtraktion men visar också intresse för siffor. Barnen har börjat använda tärningen som ett räkne redskap och har där med börjat intressera sig väldigt mycket för spel. Inom flerspråkighet kommer vi att lära barnen siffror på olika språk 1-10. Vi kommer att starta upp green screen via digitala verktyg och använda oss av bluebot, och projektorn där vi skapar egna pussel. Med vår nya trådlösa projektor kommer vi att kunna projektera i både ute och inne miljöer.

 

Vart ska vi? Så här vill vi att det ser ut när det är klart.

 • Att barnen får lära sig mer av den digitala världen, genom digitala verktyg
 • Att barnen ska få lära sig nya matematiska begrepp
 • Flerspråkighet inom siffror
 • Att barnen ska fortsätta utveckla intresse för matematik generellt

 

Hur gör vi? Aktiviteter, beskriv konkret hur vi ska arbeta mot målet.

 • Matematik aktiviteter, spel, leta former, väga och mäta, räkne sånger och ramsor, Kims lek

 • Blue bot

 • Green screen

 • Dans, programmering

 • Träna rumsuppfattning och lägesord

 • Barnen ska ställas inför olika matematiska problemlösningar som de tillsammans kan lösa

 • Räkna på olika språk

 • Design, mönster i naturen mm.


  Startaktivitet:
  Vi presenterar matematik i samlingen genom att barnen får använda tärningen med olika matematiska uppdrag,
  frågar barnen vad matematik är, vad är lika-olika?
   
   

 

Pedagogernas förhållningssätt:

Vi pedagoger ska samtala med barnen med ett rikt ordförråd och benämna saker med dess rätta ord i matematiken.  Vi är lyhörda och tar tillvara på barnens intressen i vardagliga situationer som kan leda till utveckling inom matematik. Vi reflekterar tillsammans med barnen i mindre grupper, alla barn har rätt att blir sedd och lyssnad till. För att alla barns röster ska bli hörda måste vi pedagoger vara uppmärksamma under hela dagen och i alla sammanhang, där vi kan använda oss av olika hjälpmedel som tex bildstöd, bilddokummentation och digitala verktyg. Allas lika värde. 

 

Lärmiljöer/material?

 • Matematik hörna
 • Spel hörna
 • Vattenbord

 

Utvärdering:Hur/när ska utvärderingen genomföras? Hur vet vi att vi bidrar till barnens lärande och förståelse?
Vi skriver lärloggar varje vecka som vi sen utvärderar, i dessa utvärderingar kan vi se vad barnen/gruppen har tagit till sig i lärande och förståelse. En större analys sker när fokusområdet avslutats. 

 

Hur blev det? Reflektion och Analys-använd analysfrågorna (Skriv Reflektion och Analys i rutan nedan.) Blev det som vi tänkte i ”Vart ska vi”? 


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback