Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 4

Grundplanering Tallen

Dibber Kottebo, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Vi är 18 barn på Tallen, åldrarna 1 till 4år. På avdelningen arbetar pedagogerna Sandra, Jonna, Lena och förskolläraren Emma. Alla arbetar 100% under vårterminen 2021. På avdelningen finns det gott om plats för lek, lärande och ställen att få varva ner på. Vårt ledord är ‘’Tillsammans är vi Tallen’’ och det innefattar en trygg miljö, en trygg barngrupp och goda relationer med barn, kollegor och vårdnadshavare. Vi utgår från det kompetenta barnet, vi vill att alla barn på Tallen ska känna sig trygga, ha roligt och få möjlighet att lära och utvecklas i förskolan.

Normer och värden

Grundverksamhet 

Barn är för oss kompetenta, goda, nyfikna och intresserade. De kan och vill utveckla sin självständighet och självkänsla.

Pedagogens uppgift:

  • få barnen trygga på förskolan och ge dem omsorg.
  • se till att varje barn känner sig välkommen i gruppen och får en samhörighet.
  • ge barnen utmaningar utifrån barnets egen nivå och tid till att utvecklas. 
  • hjälpa barn att tro på sig själva.
  • bemöta alla barn och vuxna med respekt.
  • använda ett språk, kroppsspråk och tonläge anpassat efter barnet. 
  • lyssna på barnens tankar och åsikter och arbeta i en anda som utvecklar deras förståelse för demokrati.
  • hjälpa barnen att förstå att att vi har rätt att vara och tänka olika. Olika är bra.

Hur ska verksamhetens utformning se ut och hur förhåller vi oss till barnen?

 

Pedagogerna på Tallen arbetar med trygghet genom att vara närvarande, lyhörda, tydliga och står för en gemensam värdegrund där alla är lika mycket värda. Barnen bemöts med glädje och uppmuntran, vi är närvarande medforskare tillsammans med barnen. Vi är måna om att barnen alltid känner sig välkomna och inkluderade i gruppen, därav vårt motto ‘’Tillsammans är vi Tallen’’. Vi vill stärka barnens självkänsla och deras tro på deras egen förmåga. Pedagogerna är närvarande i barnens lekar och aktiviteter samt genom stöd i det sociala samspelet. Vi tror inte på stress, vi har istället ett lugn och en tydlighet samt flexibilitet anpassat efter det individuella barnet och barngruppen i sin helhet. Vi låter barnen vara delaktiga i nästan alla våra moment i verksamheten, vi är lyhörda och involverar barnens tankar, åsikter och idéer. Vi arbetar mycket med barns lika värde, att alla är olika och att alla har rätt till sin egen kropp. Till hjälp har vi Hjärtrud som står för just det. (Se Hjärtrud planering)

 

Rutiner

Förskolan öppnar 06:15 på avdelningen Granen Röd. 

06:45 går personal från Tallen och Enen med deras barn till Tallen för att äta frukost. Frukosten är mellan 07:00 – 07:30. Under frukosten ska minst en pedagog vara tillgänglig för att ta emot och välkomna föräldrar och barn vid ytterdörren för att hjälpa till att hänga in barnens saker vid deras hylla. Vår vision är att barnen ska få en lugn och skön start på dagen, med hjälp av sänkt belysning, lugn musik och dämpad samtalston. De barn som kommer 07:30 eller senare ska ha ätit frukost hemma. 07:30 hjälper pedagogerna barnen att klä på sig och går ut. Väl ute fortsätter vi att välkomna och ta emot barn och hänga in deras kläder på hyllan då föräldrarna inte får vistas i hallarna på grund av Covid-19. Vi är alltid väldigt noga med att ge barnen ett varmt välkomnande och anpassar oss efter deras behov då vissa barn kan behöva mer närhet än andra vid lämningar. Vi äter sedan frukt ute eller inne 09:00. På tisdagar när vi har utflyktsdag kan det bli att vi tar med oss frukt och äter på utflyktsplatsen. Vissa dagar tar vi in barnen när alla har kommit och äter frukten i samlingsrummet runt mattan. I samlingsrummet har vi som rutin att först hälsa alla välkomna och prata om vad det är för dag samt vad vi ska hitta på under dagen. Barnen har egna bestämda platser runt mattan som är markerade med bilder på respektive barn. Vi brukar sjunga en hej-sång om alla barnen som är på plats, för att var och en ska känna sig sedda. Om barnen vill så sjunger vi fler sånger, gärna med rörelser för att engagera mera. Efter samlingen inomhus brukar vi ha styrda aktiviteter med fokus på lärande och utveckling, där barnen får vara i smågrupper med en pedagog i vardera. Om vi har ätit frukt ute så är det antingen fri lek eller styrda utomhusaktiviteter även där med fokus på lärande. Om vi är inne på förmiddagen så försöker vi alltid att gå ut på eftermiddagen.

 

På tisdagar har vi upptäcktsfärd/utflyktsdag. Vi vill att alla barn ska vara på plats senast 08:50 för att kunna komma iväg runt 09:00. Tisdag till torsdag har vi planerade aktiviteter inom vårt tema, oftast undervisar vi i smågrupper för att alla barnen ska få komma till tals och få bättre stöttning då vi pedagoger kan vara ännu mer närvarande och anpassningsbara i smågrupperna. Innan lunchen är det blöjbyte och toalettbesök. Om vi kommer utifrån tar en pedagog in en grupp på ca 5 barn, för att hjälpa dem av med ytterkläder, tvätta händer och toalettbesök/blöjbyte, när den gruppen är klar så väntar dem barnen i lek/dansrummet med pedagogen för lugn aktivitet eller högläsning. För barnens bästa och integritet samt för att minska stress och stök, ser vi alltid till att max fem barn får vara i skötrummet samtidigt. Nästa pedagog följer samma rutin och ansluter i lekrummet med sina barn. Efter att den fjärde pedagogen har hjälpt sina barn så leds de till lekrummet och pedagogen går för att hämta mat. Tillsammans går sedan en del av gruppen till samlingsrummet för att sjunga olika sånger/läsa/Kims lek och avslutar sedan med att sjunga’ ’Maten i köket’’ med tillhörande teckenspåksrörelser. Den andra delen av barngruppen stannar i rörelserummet och har samling där. Lunch serveras från ca 10:30 – 11:00 till ca 12:00. Barnen väntar på sin tur för att få gå och sätta sig på sin plats vid matbordet. Efter lunchen har vi tre olika vilor, madrassvila, vagnvila och ‘’vakenvilan’’ där vi läser bok, lyssnar på ljudbok, pratar och ibland har lugna styrda aktiviteter. Efter respektive vila har vi lugna aktiviteter/fri lek fram tills att det är dags för blöjbyte/toalettbesök innan mellis. Mellis serveras ca 14:00 och efter mellisen går vi i regel ut, om inte vädret tillåter så är det fri lek inne. Mellan 16:15 – 16:30 äter vi frukt och om vi måste vara inne så kommer de andra avdelningar till Tallen då detta är stängningsavdelningen. 17:30 stänger förskolan. 

När förskolan har APK stänger förskolan 15:45.

Regler

På Tallen håller vi en trevlig samtalston mot varandra. Inomhus kan man inte prata lika högt som man kan göra utomhus, man ska heller inte springa inomhus, det får barnen göra ute. Utomhus får barnen använda hela sin kropp till fullo och vi pedagoger är alltid närvarande i deras lek och utforskande vare sig det är utomhus eller inomhus. Vi vill ha snälla och glada barn och använder oss av känsloord som tack, förlåt, stopp och även ordet samtycke. Vid användning av dessa ord är vi noga med att förklara innebörden så att barnen får en förståelse, och inte använder dem i fel sammanhang eller syfte. Alla Tallen-barn leker med varandra och har en jättefin relation sinsemellan. Varken vi eller barnen gör skillnad på etnicitet, kön eller ålder och vi uppmuntrar barnen att även leka med och lära känna barn från andra avdelningar. I de styrda aktiviteter som vi har delas barnen upp i olika smågrupper oftast baserat på deras individuella kunskapsnivå i ämnet i fråga för att de ska få största möjlighet till att utvecklas . Vi uppmuntrar barnen till att plocka undan/städa efter sig när de har lekt färdigt och att man kan hjälpa kompisarna att städa även om man inte lekt själv med sakerna i fråga. Alla ska hjälpas åt. Det är tydligt för barnen vart leksakerna ska vara tack vare märkta lådor och förbestämda platser. Vi uppmuntrar även barnen att försöka klä av och på sig själva i hallen, samt hänga upp kläderna på sina hyllor i den mån dem kan. 

 

Vid maten sitter vi vid 4 olika bord, med en pedagog vid vardera. Vi håller en lugn samtalston och barnen väntar på sin tur att få mat och dryck, vi lär barnen att vänta med att börja äta tills alla kompisar vid deras bord har fått mat. Vi uppmuntrar barnen att försöka äta med bestick, dricka ur glas och sitta ordentligt på rumpan. Under den pedagogiska måltiden har vi ofta lugn musik och tar till vara på stunden genom att vara närvarande och samtala med barnen. Barnen sitter kvar på sina platser och väntar på sin tur att få gå och tvätta sig och gå till respektive vila. En ‘’vilogrupp’’ i taget får gå från bordet för att minimera stress och stim, vi börjar med vagnvilan. Vi har regler på Tallen som vi tillsammans med barnen bestämt, som att man inte springer inne, man skriker inte, man puttas eller slåss inte och att man ska vara en snäll och bra kompis. Detta för att avdelningen ska fungera på ett lugnt och strukturerat vis. Barnen är delaktiga i bestämmandet av vissa regler, men är medvetna om alla regler. Vi pratar med barnen och upprepar reglerna vid behov.

 

 

Barns inflytande

Barnen har stort inflytande när det är dags för oss att planera inför styrda aktiviteter i och med att vi alltid ser till att ha en öppen dialog med våra barn när det kommer till vad de tycker om att göra och vad de tycker mindre om. Detta gäller såklart även spontana aktiviteter. Vi känner våra barn väl och har alltid deras intressen i åtanke när vi planerar aktiviteterna för att budskapet ska gå fram och för att barnen ska finna det intressant, roligt och givande. Barnen är väldigt mottagliga och är positivt inställda till det allra mesta som vi introducerar för dem och just nu upplever vi inte att barnen har några specifika intressen som sticker ut, utan suger åt sig vad än vi introducerar och fastnar lätt i just det. Vi anpassar vår innemiljö främst efter lärvännerna men frågar även barnen vad dem tycker att vi ska fixa iordning och låter dem vara delaktiga i skapandet av innemiljön.

Utveckling och lärande

Läroplansmål att arbeta med:

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.

 

Vi ska jobba för att våra barn ska få ännu djupare insikt och chansen att utveckla sin kunskap om rätten till sin egen kropp och sin integritet. Vi har som mål att ha minst en lek/aktivitet med fokus på samarbete och gemenskap i veckan, under januari 2021. Vi har valt detta som mål då barnen ska få möjlighet att lära känna varandra och skapa trygghet och relationer. Detta mål berör både Hjärtrud och Lek-Levi.Vi har tänket att trygghet är nyckeln till allt och att om barnen är trygga kommer endast fördelar med det. Barnen blir mer fokuserade och intresserade av styrda planerade och spontana aktiviteter, får ett bättre socialt samspel och blir mer mottagliga för utveckling och lärande. Vi är alltid varma, närvarande och stöttande pedagoger som uppmuntrar till barnens lärande och intressen. Vi är uppmärksamma på eventuella förändringar i barngruppens och det individuella barnets intressen samt fokus och är redo att anpassa oss efter det. Vi kommer att använda oss mycket av kompisböcker, barnkonventionen, och naturen för att uppnå målet.

 

Inre och yttre miljön

Vi anpassar vår innemiljö främst efter lärvännerna men frågar även barnen vad dem tycker att vi ska fixa iordning och låter dem vara delaktiga i skapandet av innemiljön. Vi anpassar ständigt vår innemiljö efter barngruppen och tema och låter barnen vara delaktiga i ommöblering och om de har tankar som de vill framföra angående innemiljön är vi öppna med det. Vi anser att miljön ska stimulera barnen samt uppmuntra deras kreativitet och nyfikenhet. Utformningen av miljön sker kontinuerligt efter barnens intressen och behov. Vi samtalar också med barnen och tillvaratar önskningar och förslag i den mån det går.  

 

Miljön ska vara trygg och alla barn har en egen plats i hallen (både lilla och stora hallen) med namn. Barnen har även bestämda platser vid matbordet och under samlingen för trygghet samt rutiner. Vi vill ha en tillåtande miljö som ger barnen möjlighet att göra egna val. Material ska vara lättillgängligt och väl synligt samt finnas i barnens höjd (i den mån det går).  Både en inre och yttre miljön utgör en viktig och stor roll för barnets lärande och utveckling. Hos oss på Tallen ska barnen få möjlighet att bearbeta och kontinuerligt utvecklas med att testa, undersöka, utforska. Experimentera och konstruera samt leka och skapa. Den yttre miljön kommer verkligen att främja arbetet då vi jobbar med temat skogen.

 

Förskola och hem

Varje barn och förälder ska få ett varmt mottagande varje morgon. Varje ska känna sig sedd och efterlängtad på vår avdelning. Alla är olika och vill möta varje enskilt barns behov. Vi vill förmedla att alla känslor är okej att känna. Vi bekräftar barnets känslor i alla situationer. 

 

Vid dagens slut är det lika viktigt att barnet och föräldrarna känner sig sedda. Varje barn ska känna att vi pedagoger ser fram emot att träffa barnet igen.Vi delger våra föräldrar information om verksamheten genom mail, enskilda samtal och unikum. Vi delger också våra föräldrar vår grundplanering samt lärloggar i unikum 1-2 gånger per vecka.

Introduktionen är cirka 2 veckor från 08:30-13:30, måndag - torsdag. Under introduktionen ser vi till barnets bästa och anpassar oss självklart efter barnens individuella behov. Första veckan brukar oftast föräldern vara med större delen av dagen. Andra veckan brukar barnet lämnas inskolningstiderna men att föräldern är tillgänglig under hela veckan. Pedagogerna ger statusuppdateringar via sms om hur det går för barnet i början och vi önskar god kommunikation och samarbete. En tid efter introduktionen erbjuder vi föräldrarna ett introduktionssamtal där vi går igenom introduktionen. Genom god kommunikation och relation får vårdnadshavarna god insikt i hur vår verksamhet fungerar, dels via uppdateringar från oss pedagoger personligen eller Unikum. Genom den goda kommunikationen får vi även reda på mycket om de individuella barnets lärprocesser och intressen utanför förskolan och kan få djupare kunskap om hur barnet lär sig bäst och vad hen är mest intresserad av. Vi vill gärna erbjuda våra vårdnadshavare föräldramöten, samkväm och sommaravslutnin, men vi får helt enkelt se hur, när och om vi kommer att kunna göra det på grund av Covid-19.

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Verksamheten utvärderas kontinuerligt under läsårets gång genom reflektion och analys. Varje arbetslag har avsatt tid 1 timme per vecka som är till för detta arbete. Utöver detta genomför även pedagogerna systematiskt kvalitetsarbete terminsvis i något som vi i Dibber kallar för BAS (Beskrivning, Analys, Slutsats). Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra vad vi gör, varför vi gör det och vad det leder till. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för barns utveckling och lärande.

Vi använder oss av Unikum för all dokumentation, både på gruppnivå och individnivå. I Unikum planeras även de individuella samtalen som genomförs med vårdndadshavare en gång per termin. I början på höstterminen bjuder vi in till ett framåtsyftande samtal, på vårterminen bjuder vi in till ett utvecklingssamtal med fokus på uppföljning. 

Vi har alltid en öppen dialog i arbetslaget och uppmärksammar när något inte funkar, men även när saker funkar bra. Vi har avsatt tid varje vecka under reflektionstiden för att kunna reflektera över just dessa saker och även skriva ner det och dokumentera i’’reflektion’’ under inlägg och planeringar. Vi tycker att det är viktigt att få med alla tankar och funderingar vi har under dagarna och för dokumentationssyfte ser vi till att allt finns skrivet i Unikum. Vi ser till att skriva i reflektionen i Unikum direkt när vi börjar reflektera med varandra om specifika händelser eller rutiner som behöver ändras osv.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter