Skolbanken Logo
Skolbanken

Skriva, läsa, läsförståelse och samtala.

Katrinebergs anpassade grundskola, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 20 augusti 2020

Du kommer utifrån din egen nivå att individuellt träna på att läsa och förstå olika slags texter. Klassen kommer att arbeta med läsförståelse i grupp utifrån högläsning av böcker. Klassen ska utforska och lära sig att använda några lässtrategier för att bli bättre läsare och få mer glädje av de texter som de läser. "Jag vill skriva för en läsekrets som kan skapa mirakel. Barn skapar mirakel när de läser. Därför behöver barn böcker." - Astrid Lindgren

Syfte

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar tal, skrift och andra kommunikationsformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sin läsförmåga och sitt intresse för att läsa och skriva.

Konkretiserade mål

 • Du får en ökad förtrogenhet för skriftspråkets ord och begrepp
 • Du ska få arbeta med olika slags läsförståelseövningar / arbetsmaterial
 • Du ska få förståelse för hur man kan hämta fakta och svar ur en kort text
 • Du får möjlighet att öva mycket på ditt läsflyt
 • Du får möjlighet att använda dator och redigera text

Undervisning

 • ord, begrepp, träna läsning och stavning
 • alfabetsordning
 • bokstav/bokstavskombination - ljud
 • stor bokstav, punkt och några andra skiljetecken
 • skriva med små bokstäver
 • olika texter: faktatext, meddelande, recept, inköpslista mm
 • läsning
 • läs- och ordförståelse
 • använda dator som verktyg

Arbetssätt och genomförande

Tillämpning, aktiviteter och utvärdering/dokumentation: (hur)

 • Du arbetar med olika läromedel och olika böcker för att öka den språkliga medvetenheten och öka förståelsen för begrepp och ords betydelse.
 • Du får använda dator/Ipad.
 • Du övar din läsning och stavning i elevnära texter/dikter.
 • Du tränar på att samtala / diskutera. 

Bedömning

Detta ska bedömas utifrån dina förutsättningar:

 • Din ökade förståelse för fler ord och begrepp
 • Ditt läsflyt
 • Din förmåga att förstå instruktioner, både muntliga och genom att läsa dig till vad du ska göra

Hur bedömningen ska gå till:

 • Genom samtal tillsammans med lärare
 • Genom lärares observationer och dokumentation kring din kunskapsinhämtning

Läroplanskopplingar

tala och samtala i olika sammanhang,

läsa, förstå och reflektera över olika texter,

skriva texter för olika syften och mottagare,

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.

Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.

Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.

Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.

Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.

I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.

Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.

Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.

Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.

Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.

Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.

Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.

I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med viss säkerhet.

Eleven kan med visst flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.

Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.

Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett delvis fungerande sätt.

Eleven kan skriva texter med flera meningar samt skriva texter till bilder så att text och bild samspelar.

Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.

Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.

I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med säkerhet.

Eleven kan med flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.

Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.

Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan skriva texter med handling och tydligt innehåll.

Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.

Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett ändamålsenligt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback