Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 4

Hjärtrud & Lek-levi planering Tallen

Dibber Kottebo, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 23 november 2022

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor:

 

Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

''Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet''

''Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära''

''Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler''

Varför? (syfte med undervisningen)

På Tallen vill vi i arbetslaget ge barnen förutsättningar att få och ge trygghet både till sig själva, till oss pedagoger samt till sina kompisar. Trygghet är Tallens grundliga fokus och allt vi gör bygger på det. Vi i arbetslaget vill ta tillvara på sammanhang både i spontan och uppstyrd undervisning genom att inkludera Hjärtrud som är en figur som bor i’’Värdegrunds-trädet’’ på Tallen. Hjärtrud visar och vägleder barnen i hur man är en bra kompis, hur man säger till en kompis om man inte vill något längre eller känner sig obekväm (stopp min kropp). Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sin identitet, självkänsla, integritet och självförtroende samt vägleder dem i deras rättigheter med hjälp av barnkonventionen.

Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. För barn är det leken i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.

 

Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er mot?)

Vi arbetar med upprepning och förebyggande för att hantera och prata om konflikter. Vi är alltid närvarande när vi reder ut konflikter och låter alla parter få komma till tals. Vi hjälper barnen att förstå rättigheter till sin kropp och att säga stopp. Vi lär barnen om empati och vara en snäll kompis. Vi gör många aktiviteter med samarbete i fokus för att barnen ska få möjlighet att utveckla sin vilja att försöka själva samt hjälpa varandra. Då vi har en blandad åldersgrupp är detta ett väldigt effektivt sätt för barnen att lära sig att ta hjälp av varandra, känna empati samt hjälpa nya kompisar. Vi kommer att ha med Hjärtrud i alla våra planerade aktiviteter som fokuserar på bland annat integritet och bra kompis. Hjärtrud agerar då som en påminnelse och symbol för vikten av att vara en bra kompis, rätten till sin egen kropp och integritet. På så sätt kan vi alltid gå tillbaka och hänvisa till  "vad tror ni att Hjärtrud skulle tycka om det här" eller " Hur tror ni att Hjärtrud skulle vilja att vi gjorde istället? ". Detta för att barnen ska få förutsättningar till ett reflekterande tänk. Vi kommer arbeta med material från barnkonventionen som vi fått tilldelade för att ge barnen förutsättningar att förstå sina rättigheter. Vi kommer fortsätta arbeta med kompisböckerna och Tre ska bli noll. Vi ska i allra största mån arbeta mot våra mål utomhus och använda oss utav naturen som redskap och hjälpmedel.

Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande. Vi ska ge barnen förutsättningar både för lek som de själva tar initiativ till och som någon i arbetslaget introducerar. Våra barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin egen förmåga. När vi följer eller leder lek på rätt sätt, antingen utanför leken eller genom att själva delta, kan faktorer som begränsar leken uppmärksammas samt arbetssätt och miljöer som främjar lek utvecklas. Genom en aktiv närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen mellan barnen samt förebygga och hantera konflikter. Lek-Levi kommer att vara med på våra styrda aktiviteter när det berör ämnet lek. När barnen leker fritt är det svårare att inkludera Lek-Levi men hen finns alltid i bakhuvudet på oss pedagoger när vi är med barnen i leken eller när vi observerar. Vi ska i allra största mån arbeta mot våra mål utomhus och använda oss utav naturen som redskap och hjälpmedel.

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Vi har alltid en öppen dialog med barnen och försöker alltid att anpassa aktiviteterna efter deras intressen för att undervisningstillfällena ska bli så givande som möjligt. Efter aktiviteter diskuterar och återkopplar vi med barnen om vad vi har gjort, vad de tyckte var kul och kanske även mindre kul och om dom skulle vilja göra något liknande igen. På detta sätt får vi ännu bättre insikt i barnens intressen och det underlättar den fortsatta undervisningen och planeringen.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För alla barn på Tallen. Vi kommer att jobba mycket med smågrupper i olika konstellationer för att kunna ge ett djupare fokus och förståelse samt för att kunna anpassa nivån till de berörda barnen utifrån deras individuella kunskapsnivå i det berörda ämnet.

 

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Alla pedagoger på Tallen har ett gemensamt ansvar för att aktiviteter hålls, dokumentation görs regelbundet och att verksamheten drivs fram mot satta mål. Vi har ansvarsveckor samt ansvarsbarn där den berörda pedagogen har extra ansvar för dokumentation av barnets individuella utveckling.

 

Vad är målet med undervisningen? (Mål/delmål som är mätbara)

Vi ska jobba för att våra barn ska få ännu djupare insikt och chansen att utveckla sin kunskap om rätten till sin egen kropp och sin integritet. Vi har som mål att ha minst en lek/aktivitet med fokus på samarbete och gemenskap i veckan,under januari 2021. Vi har valt detta som mål då barnen ska få möjlighet att lära känna varandra och skapa trygghet och relationer. Detta mål berör både Hjärtrud och Lek-Levi. Vi har tänket att trygghet är nyckeln till allt och att om barnen är trygga kommer endast fördelar med det. Barnen blir mer fokuserade och intresserade av styrda planerade och spontana aktiviteter, får ett bättre socialt samspel och blir mer mottagliga för utveckling och lärande. Vi är alltid varma, närvarande och stöttande pedagoger som uppmuntrar till barnens lärande och intressen. Vi är uppmärksamma på eventuella förändringar i barngruppens och det individuella barnets intressen samt fokus och är redo att anpassa oss efter det. Vi kommer att använda oss mycket av kompisböcker, barnkonventionen, och naturen för att uppnå målet.

Vi vill att alla våra barn ska få möjlighet att utmanas och utvecklas på rätt individnivå. Vi vill se att vår barngrupp är trygg och har en stark sammanhållning. Med detta som grundtanke ska vi erbjuda barnen styrda och planerade lekar i en större utsträckning än tidigare och i största möjliga mån hålla dessa aktiviteter utomhus.  Vi har som mål att ha minst en lek/aktivitet med fokus på samarbete och gemenskap i veckan, under januari 2021. Vi har valt detta som mål då barnen ska få möjlighet att lära känna varandra och skapa trygghet och relationer. Detta mål berör som tidigare nämnt både Hjärtrud och Lek-Levi. Genom dessa styrda lekar kommer barngruppen att komma närmre varandra och skapa starkare band sinsemellan.


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter