Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Svenska åk.1

Idalaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Pedagogisk planering för svenska åk.1

Innehåll:

Läsa och skriva

 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Öppna, dela och skriva dokument på Ipad.
 • Använda lässtrategier för att förstå och tolka texter. Vi kommer att fokusera på materialet "En läsande klass" och "Läsfixarna".
 • Skapande av texter där ord och bild samspelar till exempel göra egna berättelser och sagor. 
 • Rim
 • Läsa och skriva enkla dikter. 
 • Utforska skillnader mellan versaler och gemener. 
 • Träna penngrepp och på att forma bokstäver för hand. 
 • Träna på att skriva digitalt. 

Tala, lyssna och samtal

 • Lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer knutet till våra teman. 
 • Ta del av olika texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, dramatik och sagor. 
 • Känna till några kända barnboksförfattare (till exempel Astrid Lindgren).
 • Känna till uppbyggnaden av enkla faktatexter, sagor och beskrivande texter.

Eleverna ska träna sin förmåga:

 • att formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Arbetssätt: 

 • Eleverna ska ges möjlighet att arbeta med alfabetets bokstäver både teoretiskt och praktiskt. Vi kommer bland annat att använda skapande och modellering. 
 • Varje vecka arbetar vi med en ny bokstav utifrån läromedlet "Ord och Äventyr"  av Eva Malm. 
 • Genom språkspel ska eleverna ges förutsättningar att förstå sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Varje vecka ska eleverna arbeta på sina Ipad tillsammans med en skrivkompis. 
 • Eleverna ska arbeta med materialet "En läsande klass" samt skriva egna berättelser och sagor.
 • Låta eleverna titta närmare på olika barnböcker och dess författare.
 • I samband med våra teman kommer vi under våren att lära oss om uppbyggnaden av enkla faktatexter, sagor och beskrivande texter. 
 • Varje vecka arbetar vi med motorikstationer där eleverna ges möjlighet att träna sin finmotoriska förmåga. 

Elevinflytande:

 • Eleverna kommer att ges möjlighet att påverka sitt arbete genom att ibland välja arbetssätt. De kommer även att ges möjlighet att välja innehåll i sina egna texter med mera. 
 • Kontinuerliga utvärderingar i anslutning till lektioner/teman där eleverna funderar kring arbetssätt, klassrumsmiljö, arbetsgrupper etc. 

Kunskapsmål:

 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv. I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Bedömning:

 • Bedömning kommer att ske under diskussioner i helklass och genom individuella uppgifter såväl praktiska som teoretiska. 
 • Skolverkets nationella bedömningsstöd för svenskämnet HT2020 och VT2021. 

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Matriser i planeringen
Svenska åk.1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback