Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Rörelse, hälsa 0ch välmående 20/21

Förskolan Regnbågen Tobo, Tierp · Senast uppdaterad: 24 mars 2023

Under läsåret 20/21 kommer Rörelse, hälsa och välmående att vara vårt stora utvecklingsområde.

Nuläge - var är vi?

Genom reflektion, diskussion och dokumentation har vi uppmärksammat att målet att ge barnen förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans hade förekommit ofta i vår dokumentation men då främst berört områdena bild och form. Rörelse, sång, musik och dans har inte varit representerade så många gånger. Detsamma gäller målet att ge barnen förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. Där har vi berört områdena motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning men inte vikten av att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Vi har även genom att lyssna på och observera barnen, sett att de visar ett stort intresse för rörelse, musik och hälsa har vi valt att arbeta med detta som utvecklingsområde under 20/21.

 

Mål och syfte - vad vill vi uppnå och varför?

I förskolan ska barnen möta olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, rytmik, dans och rörelse. I rörelse får barn möjlighet till utveckling, lärande och tillit till den egna förmågan kombinerat med rörelseglädje. Undervisningen kräver koncentration och måste varvas med rörelse för barnens välbefinnande. 

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. 

Mål:

Att ge barnen varierade möjligheter till rörelse och avslappning.

Att barnen tillägnar sig grundläggande motoriska färdigheter

Att vi introducerar barnen att förstå vikten av att röra på sig och ta hand om sin hälsa, genom att tex äta rätt 

Att barnen kan gå ner i varv och slappna av.

Att barnen får uppleva rörelse i många olika fysiska sammanhang och som en naturlig del av sin vardag.

Att barnen ska få stimulans och vägledning att kommunicera och uttrycka sig med hjälp av sång, musik och rytmik

 

Syfte:

Vi vill att barnen ska få upptäcka glädjen i att röra sig både ute och inne, samt att få uppleva lugn genom avslappning och massage.

Vi vill väcka barnens intresse för att prova nya smakupplevelser.

Vi vill utveckla barnens kunskap och glädje om sin egen hälsa samt utveckla barnens motoriska förmågor. 

Vi vill främja barnens intresse för dans, musik, rörelse, kroppsuppfattning och välbefinnande.

 

Genomförande - Hur gör vi?

Vi gör detta till ett temainriktat arbete där barnen ibland är i större och ibland i mindre grupper. 

Vi kommer att jobba med rörelse, grov- och finmotorik, kost, stress, avslappning, musik, friluftsliv och sömn. Där rörelse, kost och hälsa ligger mest i fokus.

Här följer exempel på vad vi ska genomföra:

  • rörelse; mini-röris och annan rörelsegympa, dans, promenader, koordinera sin kropp, följa rörelsemönster, lekar, hinderbanor, utevistelse, danssagor.
  • sång och musik; nya och gamla sånger, måla till musik, sånger med tecken, lyssna på olika sorters musik
  • hälsa och avslappning; vad behöver kroppen för att må bra, veckans frukt/grönsak, samtal om hälsa/kroppen/mat, yoga, massage, laga egen mat

Dessa aktiviteter kommer att genomföras både i skogen, på gården och inomhus. Vi kommer att erbjuda samma aktiviteter flera gånger så att fler vågar pröva själva.  Vi kommer att använda oss utav naturskolans material,

 

Dokumentation 

Vi kommer att dokumentera barnens lärprocesser i deras lärloggar och i avdelningens lärloggar på Unikum. Detta ska sedan kopplas till denna planering. 

Dokumentera -  filma för att kunna  visa vårdnadshavarna resultatet.

Barnen dokumenterar genom skapande processer, fotograferar, filmar

Vi genomför även reflekterande samtal tillsammans med barn och pedagoger.

Ansvar  

All personal har ansvar för detta arbete. 

Resultat, reflektion och analys 

Vi reflekterar och analyserar utvecklingsområdet tillsammans med barnen i våra små grupper och i arbetslaget på våra avdelningsplaneringar och i utvecklingsgruppen.

Vi observerar och lyssnar på barnen för att få veta vad de tycker och få idéer på fortsättning. 

Analys görs i slutet av terminen inför planeringsarbetet kommande termin. 

 

Reflektionsfrågor att utgå från:

Hur blev resultaten och vilket lärande kan man se?

Vad har fångat barnens intresse?

Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen? 

Varför blev det som det blev?

Hur går vi vidare?


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback