Skolbanken Logo
Skolbanken

Avdelningsmål Nyfiken 2020/2021

Äventyret, ULNA Förskolor · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Dokument som vi på ULNA förskolor använder oss av när vi skriver mål på våra förskolor. Här dokumenterar vi syfte, mål, målkriterier & metod för genomförande samt stöd för uppföljning, reflektion & analys. Hela arbetslaget ansvarar för att kvalitetssäkra utbildningen genom att systematiskt dokumentera, följa upp och analysera. Lpfö, ULNA´s verksamhetsplan och årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan skall ligga som grund till målen tillsammans med föregående års analys. I mallen finns alla målområden i läroplanen. Ni väljer de områden/mål i mallen som Ni på förskolan har valt som prioriterade mål. Övriga områden raderas innan publicering. Tidsplan: Avdelningsmålen sätts senast 15/9.

 

GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

Barngruppen består just nu av 14 barn födda år 2018-2019. I oktober väntas 2 barn till och ett barn slutar och barngruppen blir då på totalt 15 barn denna terminen. Ytterligare ett barn tillkommer i januari och då blir vi 16 barn. Terminen startades med att skola in 6 nya barn och en ny, men känd, medarbetare. I arbetslaget arbetar numera tre pedagoger på 100% och en pedagog på 70%.

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte: Skapa en trygg atmosfär i såväl gruppen som i miljön.Trygghet och sociala samspel mellan barn-barn samt barn-vuxen är grundläggande för lärande i förskola. Vi strävar efter att barnen ska lära sig att visa hänsyn och respektera varandra och genom det utveckla sin empatiska förmåga samt skapa en miljö där barnen är måna om varandra. Vi vill även att barnen ska värna om varandras integritet och egenvärde samt känna tillhörighet i gruppen.

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt att hjälpa andra 
• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande 

Målkriterier 
Det vi vill se:

• att samtliga barn känner en trygghet och tillhörighet i gruppen och i miljön
• att barnen är måna om varandras välmående samt visar omsorg om varandra
• att barnen vågar samt ber om hjälp eller tröst 

Målet når vi genom att

• arbeta medvetet i mindre grupper 
• ha tydliga rutiner för att skapa trygghet i vardagen
• sätt ord på barnens handlingar och bekräfta situationer där de är hjälpsamma eller när konflikter uppstår
• arbeta med TAKK för att främja språkande och kommunikation 
• skapa miljöer som främjar samspel och möten mellan barn
• arbeta med turtagning

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte: Vi vill erbjuda barnen ett projektinriktat arbetssätt som bygger på upplevelser, utforskande, fantasi och nyfikenhet. Detta för att lärandet ska bli meningsfullt, mångsidigt och sammanhängande. Med hjälp av vårt projekt vill vi utmana både barnen och oss pedagoger till att lära genom alla våra sinnen och genom de hundra språken. Dessutom vill vi lägga fokus på värden såsom kamratskap, samspel, ansvar för hållbarhet, språk och lärande lek. 

Mål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära 
• förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans
• förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling
• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

Målkriterier 
Det vi vill se:

• att barnen utifrån sina egna förutsättningar vill och vågar delta i lek och pedagogisk undervisning
• ge barnen möjlighet att genom fantasi våga, vilja och kunna utveckla sin kreativitet
• ta ansvar för naturen, sig själva och sina medmänniskor
• att barnen utvecklar sitt språkande och vågar kommunicera med andra barn och vuxna 

Målet når vi genom att

• arbeta med gruppindelning för att öka tryggheten i gruppen och på så vis stärka barnens tillit till den egna förmågan.
• kontinuerligt förändra lekmiljöerna så att projektet samt TAKK blir levande i barnens vardag
• kontinuerligt och regelbundet erbjuda aktiviteter som utmanar deras sinnen och användning av de 100 språken, såsom bild, musik, rörelse, drama, matematik och naturkunskap
• arbeta regelbundet och medvetet med sagor och läsning samt TAKK 
• via projektet fokusera på hållbar utveckling och arbeta med återvinning, källsortering, skräpplockning samt matsvinn

Vi vill vidga vår gemensamma förståelse för att vi är delar i det komplexa system som är livet på jorden.

-          Mitt agerande påverkar ditt

-          Ditt agerande påverkar mitt

-          Vårt agerande påverkar allt.

BARNS INFLYTANDE

Syfte: Barnens intresse och delaktighet ska ligga till grund för utformningen av verksamheten på förskolan. Vi pedagoger på Äventyrets förskola har valt att fortsätta arbeta med vårt projekt MED NYFIKENHET PÅ VÄR(L)DEN men med Mamma Mu och Kråkan som utgångspunkt för projektet. Vi har sett att intresset för skogen finns kvar hos barnen och har valt att arbeta vidare med det även detta läsår. 

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
• uttrycka sina tankar och åsikter, och därmed utvecklar sin förmåga att påverka sin situation

Målkriterier
Det vi vill se:

• Kommunicera sina åsikter samt berätta hur och vad de vill 

Målet når vi genom att

 i så stor utsträckning som möjligt ge barnen egna valmöjligheter
• lyssna på barnen och vara närvarande pedagoger 
• fånga samt ta tillvara på barnens intresse och väva in dem i verksamheten och projekt 

FÖRSKOLA OCH HEM

Syfte: att skapa en trygg miljö mellan förskola och hem för att skapa goda förutsättningar för barns lärande genom att ha en fungerande samverkan och goda relationer till vårdnadshavare

Mål

Förskolan ska ansvara för att:
•  vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen 

Målkriterier

• Förskolan ska vara tydliga i fråga om mål och innehåll för att skapa förutsättningar som möjliggör inflytande för vårdnadshavarna. 

Målet når vi genom att

•Möta vårdnadshavare och ha daglig kontakt vid lämning/hämtning
•Kontinuerlig dokumentation på avdelningen och Unikum
•Erbjuda inskolnings/uppföljnings/utvecklingssamtal.

 

Reflektion och Analys

Under "Planeringen" ligger rutan "Reflektion och Analys - Bara för personal"

Kopiera nedanstående frågor och klipp in i rutan.

 

Dessa frågor hjälper er att reflektera kring era prioriterade mål och aktiviteter varje vecka.

- Utmaning till barnen?

- Förutsättningar/Förberedelser?

- Hur gjorde barnen?

- Vad gjorde barnen? Barnens kommentarer, tankar och funderingar

- Hur ger vi tillbaka till barnen?

- Hur går vi vidare? Nya aktiviteter, material

- Nytt handlande/arbetssätt av pedagogerna?

- Koppling till forskning och beprövad erfarenhet

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback